+420 778 770 334

info@trading-academy.cz

TRADING ACADEMY

OBCHODNÍ PODMÍNKY - KONZULTACE

Společnost Trading Academy s.r.o., IČO: 050 49 130, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257411, poskytuje služby v oblasti vzdělávacích akcí, poradenství a individuálního vzdělávání a také prodeje produktů prostřednictvím webových stránek http://trading-academy.cz. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Trading Academy s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné.

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI A POSKYTOVÁNÍ ONLINE KURZŮ (Krypto jednoduše)

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup online kurzu (dále též jen jako „kurz“), přes webové rozhraní www.trading-academy.cz. fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Kupující“), které objednávají kurz.

2. Předmět plnění

2.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu přístupy do členské sekce vybraného kurzu, případně další služby v rámci kurzu (například osobní konzultace), které jsou vždy uvedeny na stránce konkrétního kurzu. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit za dodaný kurz Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v těchto VOP.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující objednává kurz přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Po předchozí domluvě lze kurz objednat i mailem, mimo objednávkový systém.

3.2 Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených kurzů včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace kurzů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto kurzů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.3 Pro objednání kurzu přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, u podnikatelů IČO a adresu sídla, případně DIČ) a zvolí způsob úhrady. Před odesláním objednávky Kupujícímu je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku Kupující odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3.4 O obdržení objednávky vás Prodávající bude informovat mailem zaslaným na elektronickou adresu Kupujícího, kterou Kupující zadal v objednávce. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení objednávky je umístěn odkaz na platné obchodní podmínky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s Kupujícím.

3.5 Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka, potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího a tyto VOP. 

4. Cena kurzu a platba

4.1 U jednotlivých kurzů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Cena kurzu je uvedena včetně DPH. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „ODESLAT“) je již konečnou cenou. 

4.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u kurzu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak Prodávající není povinen Kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Kupujícím a Prodávajícím k jiné výslovné dohodě.

4.3 Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího: pokyny k platbě (uvedeny v e-mailu a na zálohové faktuře) obdržíte v mailu po přijetí objednávky. Při platbě je důležité, aby Kupující zadal správný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní. Kupní cena se hradí v korunách českých.

4.4 V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Konečná faktura (daňový doklad) je vždy vystavena k datu připsání částky na můj bankovní účet.

4.5 Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

5. Dodací podmínky

4.1 Po uhrazení kupní ceny bude Kupujícímu vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na Kupujícím sdělenou elektronickou adresu před zahájením kurzu zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu Kupujícího. Celý obsah kurzu je zpřístupněn v členské sekci na webové adrese: https://trading-academy.cz/krypto-jednoduse/, do které se Kupující přihlásí na webovém rozhraní s pomocí zaslaných přístupových údajů. Digitální obsah, jako jsou videa, textové materiály online a v PDF jsou přístupny Kupujícímu po dobu 6 měsíců od momentu uzavření kupní smlouvy.

5.2 Veškerý digitální obsah kurzu je dostupný od okamžiku vygenerování přístupů pro Kupujícího do členské sekce. 

5.3 S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

5.4 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat pdf a s internetovým prohlížečem.

6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet 

5.1. Digitální obsah Prodávající zpřístupňuje na základě přístupových údajů Kupujícího pouze Kupujícímu, zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu . xlsx a .pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah je přehrávatelný s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, aby Kupující byl připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware Kupujícího umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5.2 Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. 

5.3 K přístupu k uživatelskému účtu Kupující obdrží přístupové údaje po úhradě kupní ceny, v den zahájení kurzu. Kupující se zavazuje dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Kupující se zavazuje udržovat své údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení povinností Kupujícího týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP je Prodávající oprávněn po předchozím upozornění Kupujícímu uživatelský účet znepřístupnit či zrušit a rovněž vymáhat újmu tím vzniklou.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP uděluje výslovný souhlas, aby byl Kupujícímu digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Po dodání digitálního obsahu již Kupující nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

7.2 Nejde-li o případ z předchozího odstavce, kdy od kupní smlouvy nelze odstoupít, pokud je Kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@trading-academy.cz nebo odesláno poštou na adresu: Trading Academy s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4. Odstoupení Kupující nemusí nijak odůvodňovat.

7.3 Kupující může od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení Kupujícího s platbou kupní ceny, pokud je delší než 7 dní) po splatnosti a v případě podstatného porušení povinností Kupujícího z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

8.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

8.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

8.3 Prodávající odpovídá za to, že kurz při převzetí nemá vady. Je-li Kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda je Kupující spotřebitelem, Prodávající odpovídá i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

8.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu produktu za nový (což by v tomto případě znamenalo především nové přístupové údaje) a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu může Kupující požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že Kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může žádat i v případě, že by Prodávající nebyl schopen Kupujícímu nový produkt bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že by Prodávající nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by Kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže.

8.5 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud by před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.

8.6 Pokud Kupujícímu nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, je Kupujícímu doporučeno zkontrolovat nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt není k nalezení, Kupující může uplatnit reklamaci dle následujícho odstavce.

8.7 Reklamaci Kupující uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci je možné uplatnit mailem na elektronickou adresu info@trading-academycz.cz, nebo zaslat písemně na adresu: Trading Academy s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4. Proces určitě urychlí, pokud Kupující k reklamaci přiloží i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Prodávající poskytne Kupujícímu písemné potvrzení.

9. DISCLAIMER

9.1 Veškeré informace, data a názory, které Kupující od Prodávajícího v rámci kuruz obdrží, vycházejí čistě z osobních dovedností a zkušeností ze soukromého obchodování tvůrců kurzu a jsou určeny čistě pro informační a vzdělávací účely a nejsou určeny k poskytování investičního poradenství nákupu anebo prodeje nebo vlastního doporučení týkající se jedné nebo více transakcí týkajících se určitého finančního nástroje. Pokud jsou v takovýchto informacích, datech a názorech zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení nebo radu jiného typu, např. daňové či právní povahy. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Kupujícího.

9.2 Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědni za jakoukoli ztrátu či škodu, která Kupujícímu v důsledku využití informací získaných na kurzu vznikla.

OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K POSKYTOVÁNÍ KONZULTACE

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané na základě Obchodního zákoníku České republiky upravují obchodní vztahy mezi společností Trading Academy s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Klient“), které objednávají Konzultaci.

1.2 Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká na základě ústní či písemné domluvy mezi Klientem a Poskytovatelem v moment, kdy je vystavena faktura na Konzultaci Poskytovatelem Klientovi. 

1.3 Dohodnuté smluvní podmínky je možno pozměňovat či rušit výhradně na základě dohody obou smluvních stran.

2. Předmět plnění

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi Konzultaci a Klient se zavazuje Poskytovateli zaplatit za poskytnutou Konzultaci Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

3. Rozsah poskytovaných služeb

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Konzultaci v rozsahu domluveném mezi Poskytovatelem a Klientem na počátku obchodního vztahu (tedy před vystavením faktury). 

4. Dodání Konzultace

4.1 Termín konzultace je domluven v den přijetí odměny za Konzultaci od Klienta.

4.1 Poskytovatel je povinen zajistit Konzultaci v daném rozsahu v individuálně ujednaném termínu v podmínkách k tomu způsobilým. Způsobilými podmínkami se rozumí dostupné prostory kanceláře (v případě osobního absolvování Konzultace) nebo fungující Skype připojení (v případě absolvování Konzultace po Skype). 

4.2 Klient je povinnen dorazit na Konzultaci v individuálně ujednanem termínu a dle podmínek domluvených na počátku obchodního vztahu. V případě Konzultace, která je absolvovaná přes Skype, je Klient povinnen mít zajištěno fungující Skype připojení.

4.3 V případě, že Konzultaci nebude možno ze závažných důvodů na straně Poskytovatele dodat v souladu s domluvenými podmínkami, má Poskytovatel právo zvolit náhradní způsob jejího zajištění (jiné prostory, Skype,…). Na tuto skutečnost musí být Klient minimálně 1 den předem upozorněn. Finální místo a čas Konzultace bude sjednáno dohodou Poskytovatele a Klienta.

4.4 V případě, že Konzultaci nebude možno ze závažných důvodů na straně Klienta převzít v domluveném termínu, musí Klient na tuto skutečnost upozornit Poskytovatele minimálně 1 den předem. Finální místo a čas Konzultace bude sjednáno dohodou Poskytovatele a Klienta.

5. Ceny

5.1 Cena Konzultace je 6 000,- Kč včetně všech daní a poplatků za každých započatých 60 minut. 

6. Platební podmínky

6.1 Odměna za Konzultaci je splatná ode dne vystavení daňového dokladu - faktury do dne splatnosti dané faktury, pokud se Poskytovatel a Klient nedohodnou jinak.

6.2 Daňový doklad - faktura je Klientovi vystavena na počátku obchodního vztahu (tedy dohody mezi Poskytovatelem a Klientem, že Klient má zájem absolvovat Konzultaci u Poskytovatele). 

6.3 Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu řádný daňový doklad - fakturu, a tu doručit Klientovi.

6.4 Poskytovatel má právo doručit daňový doklad - fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.5 V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, je Klient oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Klientovi.

7. Odstoupení od obchodního vztahu

7.1. Odstoupení od obchodního vztahu je možné do chvíle, kdy Klient ještě neabsolvoval Konzultaci v dohodnutém termínu. 

7.2 Odstoupení je platné od chvíle doručení jednou stranou informace o odstoupení (telefonicky, osobně či elektronickým oznámením) druhé straně. 

7.3 Po absolvování Konzultace již není možné od obchodního vztahu odstoupit ani jej vypovědět.

8. Trvání a ukončení obchodního vztahu

8.1 Ve chvíli, kdy Klient absolvuje u Poskytovatele dohodnutou Konzultaci, je Konzultace tím považována za dodanou. Ve dodání Konzultace Poskytovatelem Klientovi je obchodní vztah považován za ukončený.

9. Disclaimer

9.1 Veškeré informace, data a názory, které Klient od Poskytovatele během Konzultace obdrží, vycházejí čistě z osobních zkušeností ze soukromého obchodování lektorů a jsou určeny čistě pro informační a vzdělávací účely a nejsou určeny k poskytování investičního poradenství nákupu anebo prodeje nebo vlastního doporučení týkající se jedné nebo více transakcí týkajících se určitého finančního nástroje. Pokud jsou v takovýchto informacích, datech a názorech zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení nebo radu jiného typu, např. daňové či právní povahy. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Klienta.

9.2 Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědni za jakoukoli ztrátu či škodu, která Klientovi v důsledku využití informací získaných na Konzultaci vznikla.

DŮVĚRNOST

1. Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci, se kterou přišel do kontaktu v souvislosti s plněním smlouvy či předmětu obchodního vztahu (dále jen „Důvěrné informace“).

2. Povinnost mlčenlivost podle části 1. platí s výjimkou:

  • Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím důvěrné informace,
  • právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít důvěrnou informaci,
  • je to podle jakékoli dohody nebo další smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem dovoleno.

3. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou během jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

4. Tímto klient dává souhlas Poskytovateli s tím, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

5. Kompletní ochrana a zásady zpracování osobních údajů Klientů naleznete na https://trading-academy.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, obrázky, fotografie, loga apod.) je chráněn autorským právem Trading Academy s.r.o. nebo právy dalších osob. Obsah nesmí být bez předchozího souhlasu držitele autorských práv měněn, kopírován, rozmnožován, šířen či používán k jakémukoli účelu. Názvy a označení zboží a služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

2. Trading Academy s.r.o. nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní je zakázáno používat postupy, které by mohly narušit funkci systém nebo ho nepřiměřeně zatěžovat. 

3. Pokud se při užívání webového rozhraní uživatel dopustí jakéhokoli nezákonného či neetického jednání, je Trading Academy s.r.o. oprávněna omezit, pozastavit nebo ukončit přístup tohoto uživatele na webové rozhraní, a to bez náhrady. V případě vzniku prokazatelné škody je zodpovědný uživatel za tuto škodu povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Společnost Trading Academy s.r.o. je plátcem DPH. 

2. Společnost Trading Academy s.r.o. neposkytuje jakékoliv makléřské služby a nezprostředkovává prodej či nákup jakýchkoliv finačních instrumentů ani nepřijímá pokyny k takovýmto úkonům.

3. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 778 770 334 nebo nám napište na info@trading-academy.cz. 

4. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

4.1 Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

4.2 Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. října 2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://trading-academy.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Trading Academy s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://trading-academy.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.