Naučte se, jak začít investovat od úplných základů na webináři:

Jak si sestavit protikrizové portfolio v roce 2023

Naučte se, jak začít investovat od úplných základů na webináři:

Jak si sestavit protikrizové portfolio v roce 2023

úterý 21. března 2023
18:00 - 19:30
úterý 21. března 2023
18:00 - 19:30

TRADING ACADEMY

OBCHODNÍ PODMÍNKY - KONZULTACE

Společnost Trading Academy s.r.o., IČO: 050 49 130, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257411, poskytuje služby v oblasti vzdělávacích akcí, poradenství a individuálního vzdělávání a také prodeje produktů prostřednictvím webových stránek http://trading-academy.cz. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Trading Academy s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné.

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K POSKYTOVÁNÍ KONZULTACE

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané na základě Obchodního zákoníku České republiky upravují obchodní vztahy mezi společností Trading Academy s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Klient“), které objednávají Konzultaci.

1.2 Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká na základě ústní či písemné domluvy mezi Klientem a Poskytovatelem v moment, kdy je domluven termín konzultace. 

1.3 Dohodnuté smluvní podmínky je možno pozměňovat či rušit výhradně na základě dohody obou smluvních stran.

2. Předmět plnění

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi Konzultaci a Klient se zavazuje Poskytovateli zaplatit za poskytnutou Konzultaci Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

3. Rozsah poskytovaných služeb

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Konzultaci v rozsahu domluveném mezi Poskytovatelem a Klientem na počátku obchodního vztahu. 

4. Dodání Konzultace

4.1 Termín konzultace je domluven na základě přijetí Poskytovatelem vyplněného formuláře Klientem na stránce: https://trading-academy.cz/konzultace/. 

4.1 Poskytovatel je povinen zajistit Konzultaci v daném rozsahu v individuálně ujednaném termínu v podmínkách k tomu způsobilým. Způsobilými podmínkami se rozumí dostupné prostory kanceláře (v případě osobního absolvování Konzultace) nebo fungující Skype/Google Meet připojení (v případě absolvování Konzultace online). 

4.2 Klient je povinnen dorazit na Konzultaci v individuálně ujednanem termínu a dle podmínek domluvených na počátku obchodního vztahu. V případě Konzultace, která je absolvovaná přes Skype, je Klient povinnen mít zajištěno fungující Skype připojení.

4.3 V případě, že Konzultaci nebude možno ze závažných důvodů na straně Poskytovatele dodat v souladu s domluvenými podmínkami, má Poskytovatel právo zvolit náhradní způsob jejího zajištění (jiné prostory, Skype,…). Na tuto skutečnost musí být Klient minimálně 1 den předem upozorněn. Finální místo a čas Konzultace bude sjednáno dohodou Poskytovatele a Klienta.

4.4 V případě, že Konzultaci nebude možno ze závažných důvodů na straně Klienta převzít v domluveném termínu, musí Klient na tuto skutečnost upozornit Poskytovatele minimálně 1 den předem. Finální místo a čas Konzultace bude sjednáno dohodou Poskytovatele a Klienta.

5. Ceny

5.1 Cena Konzultace je 6 000,- Kč včetně všech daní a poplatků za každých započatých 60 minut. 

6. Platební podmínky

6.1 Odměna za Konzultaci je splatná ode dne vystavení zálohové faktury do dne splatnosti, pokud se Poskytovatel a Klient nedohodnou jinak.

6.2 Daňový doklad - faktura je Klientovi vystavena po přijetí zaplacené částky od Klienta Poskytovatelem.

6.3 Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu řádný daňový doklad - fakturu, a tu doručit Klientovi.

6.4 Poskytovatel má právo doručit daňový doklad - fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.5 V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, je Klient oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Klientovi.

7. Odstoupení od obchodního vztahu

7.1. Odstoupení od obchodního vztahu je možné do chvíle, kdy Klient ještě neabsolvoval Konzultaci v dohodnutém termínu. 

7.2 Odstoupení je platné od chvíle doručení jednou stranou informace o odstoupení (telefonicky, osobně či elektronickým oznámením) druhé straně. 

7.3 Po absolvování Konzultace již není možné od obchodního vztahu odstoupit ani jej vypovědět.

8. Trvání a ukončení obchodního vztahu

8.1 Ve chvíli, kdy Klient absolvuje u Poskytovatele dohodnutou Konzultaci, je Konzultace tím považována za dodanou. 

9. Disclaimer

9.1 Veškeré informace, data a názory, které Klient od Poskytovatele během Konzultace obdrží, vycházejí čistě z osobních zkušeností ze soukromého obchodování lektorů a jsou určeny čistě pro informační a vzdělávací účely a nejsou určeny k poskytování investičního poradenství nákupu anebo prodeje nebo vlastního doporučení týkající se jedné nebo více transakcí týkajících se určitého finančního nástroje. Pokud jsou v takovýchto informacích, datech a názorech zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení nebo radu jiného typu, např. daňové či právní povahy. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Klienta.

9.2 Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědni za jakoukoli ztrátu či škodu, která Klientovi v důsledku využití informací získaných na Konzultaci vznikla.

DŮVĚRNOST

1. Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci, se kterou přišel do kontaktu v souvislosti s plněním smlouvy či předmětu obchodního vztahu (dále jen „Důvěrné informace“).

2. Povinnost mlčenlivost podle části 1. platí s výjimkou:

  • Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím důvěrné informace,
  • právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít důvěrnou informaci,
  • je to podle jakékoli dohody nebo další smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem dovoleno.

3. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou během jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

4. Tímto klient dává souhlas Poskytovateli s tím, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

5. Kompletní ochrana a zásady zpracování osobních údajů Klientů naleznete na https://trading-academy.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, obrázky, fotografie, loga apod.) je chráněn autorským právem Trading Academy s.r.o. nebo právy dalších osob. Obsah nesmí být bez předchozího souhlasu držitele autorských práv měněn, kopírován, rozmnožován, šířen či používán k jakémukoli účelu. Názvy a označení zboží a služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

2. Trading Academy s.r.o. nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní je zakázáno používat postupy, které by mohly narušit funkci systém nebo ho nepřiměřeně zatěžovat. 

3. Pokud se při užívání webového rozhraní uživatel dopustí jakéhokoli nezákonného či neetického jednání, je Trading Academy s.r.o. oprávněna omezit, pozastavit nebo ukončit přístup tohoto uživatele na webové rozhraní, a to bez náhrady. V případě vzniku prokazatelné škody je zodpovědný uživatel za tuto škodu povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Společnost Trading Academy s.r.o. je plátcem DPH. 

2. Společnost Trading Academy s.r.o. neposkytuje jakékoliv makléřské služby a nezprostředkovává prodej či nákup jakýchkoliv finačních instrumentů ani nepřijímá pokyny k takovýmto úkonům.

3. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 778 770 334 nebo nám napište na info@trading-academy.cz. 

4. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

4.1 Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

4.2 Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. října 2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://trading-academy.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Trading Academy s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://trading-academy.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.