Zjistěte, jak investovat v roce 2019 (pro úplné začátečníky), na našem novém semináři.

23. května 2019

od 18:00

Praha

TRADING ACADEMY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost Trading Academy s.r.o., IČ: 050 49 130, se sídlem Smetanova 237, 277 01 Dolní Beřkovice, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257411, poskytuje služby v oblasti vzdělávacích akcí, poradenství a individuálního vzdělávání a také prodeje zboží prostřednictvím webových stránek http://trading-academy.cz. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Trading Academy s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné.

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou (v případě koupě Bitcoinového trezoru) se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Disclaimer: poskytnuté informace a názory jsou určeny výhradně k poskytování obecných informací a nejsou určeny k poskytování investičního poradenství nákupu anebo prodeje nebo vlastního doporučení týkající se jedné nebo více transakcí týkajících se určitého finančního nástroje. Žádný názor vyjádřený na investice a investiční strategie by neměl být proto považován za vhodné charakteristiky pro konkrétního člověka nebo pro jeho znalosti a zkušenosti z online obchodování s CFD a Forex, nebo pro jeho finanční situaci a investiční cíle. Informace o minulé výkonnosti investice nebo investiční strategie nezaručují a nejsou zárukou budoucích výkonů. Společnost Trading Academy s.r.o. neposkytuje jakékoliv makléřské služby a nezprostředkovává prodej či nákup jakýchkoliv finačních instrumentů ani nepřijímá pokyny k takovýmto úkonům. CFD a Forex jsou pákové produkty. Obchodování s marží je spojeno s vysokou mírou rizika a ztráty mohou dosáhnout hodnoty vyšší, než jaké činily Vaše vklady. Nehodí se tedy pro každého a je potřeba, abyste se seznámili s veškerými riziky. 

1. OSOBNÍ VÝUKA INDIVIDUÁLNÍ (dále jen "Osobní výuka")

1.1 Všeobecná ustanovení

1.1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané na základě Obchodního zákoníku České republiky upravují obchodní vztahy mezi společností Trading Academy s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Klient“), které objednávají Individuální Osobní výuku a související služby.

1.1.2 Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká na základě podpisu Smlouvy o poskytování Individuální Osobní výuky a vydání faktury na Osobní výuku Poskytovatelem.

1.1.3 Dohodnuté smluvní podmínky je možno pozměňovat či rušit výhradně na základě dohody obou smluvních stran.

1.2 Předmět plnění

1.2.1 Poskytovatel se zavazuje pravidelně poskytovat Klientovi Osobní výuku a Klient se zavazuje Poskytovateli zaplatit za poskytnutou Osobní výuku Odměnu, a to vše za podmínek uvedených ve Smlouvě.

1.3 Rozsah poskytovaných služeb

1.3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Individuální Osobní výuku v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a podle individuálních podmínek každého Klienta. Finální rozsah bude záležet na individuální domluvě mezi Klientem a Poskytovatelem.

1.4 Dodání výuky

1.4.1 Poskytovatel je povinnen zajistit Osobní výuku v daném rozsahu v individuálně ujednaných termínech v podmínkách k výuce způsobilým. Způsobilými podmínkami se rozumí řádně připravená učební místnost (v případě osobního absolvování lekce) nebo fungující Skype připojení (v případě absolvování lekce po Skype).

1.4.2 Poskytovatel zajistí na lekce Osobní výuky absolvované osobně potřebné technické vybavení, učební pomůcky a podklady. V případě domácích úkolů, které Poskytovatel Klientovi během výuky zadává, pokud nemá Klient k dispozici vlastní potřebné technické vybavení (myšleno počítač a internetové připojení), může po domluvě s Poskytovatelem využít prostor a technického vybavení a připojení Poskytovatele. Pokud se Klient s Poskytovatelem domluví na absolvování lekce po Skypu, má klient za povinnost mít připraveno potřebné technické vybavení (myšleno počítač, stažený Skype) a funkční připojení k internetu. 

1.4.3 V případě, že výuku nebude možno ze závažných důvodů dodat v souladu s domluvenými podmínkami, má Poskytovatel právo zvolit náhradní způsob jejího zajištění (jiné prostory, Skype,…). Na tuto skutečnost musí být Klient minimálně 1 den předem upozorněn. Finální místo a čas lekcí Osobní výuky bude sjednáno dohodou Poskytovatele a Klienta. 

1.4.4 V případě, že Klient bez uvedení závažného důvodu uznaného oběma i Poskytovatelem odmítne převzít zajištěnou Osobní výuku, má se za to, že je Osobní výuka dodána a Poskytovatel je oprávněn k úhradě dle sjednaných podmínek. Klient je povinen tuto Osobní výuku uhradit.

1.5. Podmínky poskytování Osobní výuky

1.5.1 Poskytovatel postupuje při poskytování Osobní výuky samostatně, dbá však na individuální potřeby Klienta.

1.5.2 V případě prodlení Klienta se zaplacením finančního plnění bez jakéhokoli Poskytovatelem uznaného důvodu za Osobní výuku má Poskytovatel právo zrušit poskytování Osobní výuky, dokud Klient dané finanční plnění nezaplatí.

1.5.3 V případě, že Poskytovatel bude potřebovat pro řádné poskytnutí Osobní výuky informace od Klienta, má klient povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu.

1.5.4 Klient se zavazuje k zachování mlčenlivosti ohledně veškerých informací, které na Osobní výuce obdržel a ohledně z ní nabytých znalostí a dovedností. A nesdělit je ani neumožnit k nim přístup třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch (výjimkou je vlastní investorská činnost, tedy činnost na obchodním účtu, který si Klient sám spravuje) nebo ve prospěch třetích osob. A to jak během trvání této Smlouvy, tak po jejím ukončení. Smluvní pokuta za porušení tohoto bodu ze strany Klienta činí 3 000 000 Kč (slovy: třimiliónykorunčeských). V případě, že Poskytovatel zjistí, že byl tento bod ze strany Klienta porušen, je Klient povinen uhradit uvedenou částku smluvní pokuty do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Má se za to, že řádným doručením druhé Smluvní straně je osobní předání, zaslání prostřednictvím kurýrní služby s poskytnutím potvrzení doručení nebo ověřenou elektronickou zprávou na adresu příslušné smluvní strany. Doručování prostřednictvím držitele poštovní licence se rozumí, že zpráva je doručována poštovní zásilkou ve formě doporučeného dopisu na doručovací adresu Smluvní strany. Dnem doručení se rozumí den přijetí zásilky nebo také den odmítnutí přijetí zásilky. Dnem doručení se také rozumí třetí (3) den ode dne odevzdání zásilky k poštovní přepravě.

1.6 Ceny

1.6.1 Cena osobní výuky je pevně daná. Její výše je uvedena na webových stránkách Poskytovatele (http://trading-academy.cz/osobni-vyuka)

1.6.2 Poskytovatel má právo na Odměnu v plné výši, i pokud Poskytovatel nevyužije plný rozsah Osobní výuky v části 1.3. Naopak ke zvýšení může dojít pouze tehdy, pokud se klient rozhodne rozšířit si výuku o další typ(y) Osobní výuky (neplatí to v případě, kdy se Klient rozhodne absolvovat všechny typy Osobní výuky). (Jaké typy Osobní výuky jsou k dispozici a jejich rozsah, jsou uvedeny na stránce http://trading-academy.cz/osobni-vyuka)

1.7 Platební podmínky

1.7.1 Odměna za Osobní výuku je splatná ode dne vystavení faktury a data podpisu Smlouvy do dne splatnosti dané faktury, pokud se Poskytovatel a Klient nedohodnou jinak.

1.7.2 Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu řádnou fakturu, a tu doručit Klientovi.

1.7.3 Poskytovatel má právo doručit fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.

1.7.4 V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, je Klient oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Klientovi.

1.8 Odstoupení od smlouvy

1.8.1 Klient má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že se Poskytovatel s klientem nedomluví na termínu první lekce Osobní výuky déle než 2 měsíce.

1.8.2 Poskytovatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že Klient je v prodlení se zaplacením Odměny déle než týden ode dne splatnosti uvedeného na faktuře nebo déle než týden ode dne, na kterém se Poskytovatel s Klientem domluvili jako na dni uhrazení Osobní výuky.

1.8.3 Poskytovatel i Klient má právo odstoupit od Smlouvy i z kteréhokoli zákonného důvodu.

1.8.4 Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Straně.

1.8.5 Smluvní strany sjednávají, že již nelze odstoupit od Smlouvy od chvíle, kdy Klient absolvoval alespoň 1 lekci Osobní výuky – v tuto chvíli lze řešit ukončení Smlouvy pouze písemnou výpovědí.

1.8.6 V případě odstoupení jakékoli Smluvní strany před zahájením Osobní výuky (tzn. před započetím 1. lekce Osobní výuky), pokud Klient již uhradil Odměnu za poskytnutí Osobní výuky, je Poskytovatel povinen zaplacenou částku v plné výši Klientovi zaslat nejdéle do 30 dnů na bankovní účet Klienta.

1.9 Trvání a ukončení smlouvy

1.9.1 Smlouva je uzavřena na dobu, po kterou bude mít Poskytovatel povinnost poskytovat Klientovi osobní výuku. Platnost Smlouvy končí po poskytnutí poslední lekce Osobní výuky (buď při naplnění předepsaného rozsahu Osobní výuky, nebo podle domluvy Poskytovatele s Klientem).

1.9.2 Kterákoli Smluvní strana má právo vypovědět tuto Smlouvu písemnou výpovědí s platností od doby doručení druhé Smluvní straně.

1.9.3 Pokud dojde k výpovědi Smlouvy jakoukoli Smluvní stranou po zahájení Osobní výuky (tzn., že Klient absolvoval alespoň 1 lekci Osobní výuky), Poskytovatel není povinen vrátit zaplacenou částku Klientovi a Klient nemá právo po Poskytovateli tuto částku jakkoli vymáhat.

1.9.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo na ukončení této Smlouvy v případě, že Klient, který předtím absolvoval alespoň 1 lekci, nereaguje na apely ze strany Poskytovatele o domluvení lekce, není domluven pevný termín lekce mezi Poskytovatelem a Klientem nebo si Klient v domluvený termín připravenou lekci nepřevezme, a to během alespoň 6 měsíců od data poslední absolvované lekce. Po vypršení této lhůty (tzn. 6 měsíců od poslední lekce) je Osobní výuka považována za dodanou a Smlouva je automaticky ukončena. Výjimkou je pouze případ, pokud se Poskytovatel s Klientem domluvili na přerušení Osobní výuky na delší časový interval, než je výše popsaná lhůta.

1.10. Důvěrnost

1.10.1 Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci, se kterou přišel do kontaktu v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména informace v této Smlouvě (dále jen „Důvěrné informace“).

1.10.2 Povinnost mlčenlivost podle části 1.9.1 platí s výjimkou:

 • Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím důvěrné informace
 • právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít důvěrnou informaci,
 • je to podle jakékoli dohody nebo další smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem dovoleno.

1.10.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou během jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti

1.10.4 Tímto klient dává souhlas Poskytovateli s tím, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

1.10.5 Kompletní ochrana a zásady zpracování osobních údajů Klientů naleznete na https://trading-academy.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

1.11 DISCLAIMER 

1.11.1 Veškeré informace, data a názory, které Klient od Poskytovatele během trvání Osobní výuky obdrží, vycházejí čistě z osobních zkušeností ze soukromého obchodování lektorů a jsou určeny čistě pro informační a vzdělávací účely. Pokud jsou v takovýchto informacích, datech a názorech zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení nebo radu jiného typu, např. daňové či právní povahy. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Klienta. Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědni za jakoukoli ztrátu či škodu, která Klientovi v důsledku využití informací získaných na Osobní výuce vznikla.

2. PORTFOLIO

2.1 Všeobecná ustanovení

2.1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané na základě Obchodního zákoníku České republiky upravují obchodní vztahy mezi společností Trading Academy s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Klient“), které objednávají portfolio klasické či portfolio kryptoměnové (dále jen Portfolio).

2.1.2 Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká na základě ústní či písemné domluvy mezi Klientem a Poskytovatelem v moment, kdy si mezi sebou domluví závazný termín a způsob dodání Portfolia. 

2.1.3 Dohodnuté smluvní podmínky je možno pozměňovat či rušit výhradně na základě dohody obou smluvních stran.

2.2 Předmět plnění

2.2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi Portfolio a potřebné konzultace ohledně Portfolia a Klient se zavazuje Poskytovateli zaplatit za vypracované Portfolio Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách

2.3 Rozsah poskytovaných služeb

2.3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Portfolia v rozsahu podle individuálních podmínek každého Klienta s ohledem na článek 2.8 z vybrané oblasti. Finální rozsah bude záležet na individuální domluvě mezi Klientem a Poskytovatelem.

2.4 Dodání Portfolia

2.4.1 Poskytovatel je povinen vytvořit a dodat Portfolio v daném rozsahu v individuálně ujednaném termínu v podmínkách k tomu způsobilým. Způsobilými podmínkami se rozumí dostupné prostory kanceláře (v případě osobního dodání) nebo fungující e-mailová komunikace (v případě elektronického dodání - e-mailem).

2.4.3 V případě, že Portfolio nebude možno ze závažných důvodů dodat v souladu s domluvenými podmínkami, má Poskytovatel právo zvolit náhradní způsob jeho dodání. Na tuto skutečnost musí být Klient upozorněn. Finální podmínky dodání Portfolia budou sjednány dohodou Poskytovatele a Klienta. 

2.5 Ceny

2.5.1 Cena Portfolia je 10 000,- Kč (desettisíckorunčeských) za vypracování. 

2.6 Platební podmínky

2.6.1 Odměna za Portfolio je splatná ode dne vystavení faktury do dne splatnosti dané faktury, pokud se Poskytovatel a Klient nedohodnou jinak.

2.6.2 Faktura je Klientovi vystavena až ve chvíli po započetí obchodního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem.

2.6.3 Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu řádnou fakturu, a tu doručit Klientovi.

2.6.4 Poskytovatel má právo doručit fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.

2.6.5 Klient uhradí částku na faktuře bankovním převodem dle instrukcí na faktuře.

2.6.6 V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, je Klient oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Klientovi.

2.7 Důvěrnost

2.7.1 Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci, se kterou přišel do kontaktu v souvislosti s dodáním Portfolia.

2.7.2 Povinnost mlčenlivost podle části 2.7.1 platí s výjimkou:

 • Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím důvěrné informace
 • právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít důvěrnou informaci,
 • je to podle jakékoli dohody nebo další smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem dovoleno.

2.7.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou během jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti

2.7.4 Tímto klient dává souhlas Poskytovateli s tím, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

2.8 DISCLAIMER 

2.8.1 Veškeré informace, data a názory, které Klient od Poskytovatele během během vypracování a při dodání Portfolia obdrží, vycházejí čistě z osobních zkušeností ze soukromého obchodování lektorů a jsou určeny čistě pro informační a vzdělávací účely. Pokud jsou v takovýchto informacích, datech a názorech zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení nebo radu jiného typu, např. daňové či právní povahy. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Klienta. Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědní za jakoukoli ztrátu či škodu, která Klientovi v důsledku využití informací získaných z Portfolia vznikla.

3. KONZULTACE

3.1 Všeobecná ustanovení

3.1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané na základě Obchodního zákoníku České republiky upravují obchodní vztahy mezi společností Trading Academy s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Klient“), které objednávají Konzultaci.

3.1.2 Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká na základě ústní či písemné domluvy mezi Klientem a Poskytovatelem v moment, kdy si mezi sebou domluví závazný termín a způsob Konzultace. 

3.1.3 Dohodnuté smluvní podmínky je možno pozměňovat či rušit výhradně na základě dohody obou smluvních stran.

3.2 Předmět plnění

3.2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi Konzultaci a Klient se zavazuje Poskytovateli zaplatit za poskytnutou Konzultaci Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách

3.3 Rozsah poskytovaných služeb

1.3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Konzultaci v rozsahu podle individuálních podmínek každého Klienta s ohledem na článek 3.11 z oblasti investic. Finální rozsah bude záležet na individuální domluvě mezi Klientem a Poskytovatelem.

3.4 Dodání Konzultace

3.4.1 Poskytovatel je povinen zajistit Konzultaci v daném rozsahu v individuálně ujednaném termínu v podmínkách k tomu způsobilým. Způsobilými podmínkami se rozumí dostupné prostory kanceláře (v případě osobního absolvování Konzultace) nebo fungující Skype připojení (v případě absolvování Konzultace po Skype).

3.4.3 V případě, že Konzultaci nebude možno ze závažných důvodů dodat v souladu s domluvenými podmínkami, má Poskytovatel právo zvolit náhradní způsob jejího zajištění (jiné prostory, Skype,…). Na tuto skutečnost musí být Klient minimálně 1 den předem upozorněn. Finální místo a čas Konzultace bude sjednáno dohodou Poskytovatele a Klienta. 

3.5 Ceny

3.5.1 Cena Konzultace je 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských) za každých započatých 60 minut. 

3.6 Platební podmínky

3.6.1 Odměna za Konzultaci je splatná ode dne vystavení faktury do dne splatnosti dané faktury, pokud se Poskytovatel a Klient nedohodnou jinak.

3.6.2 Faktura je Klientovi vystavena až ve chvíli po absolvování Konzultace.

3.6.3 Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu řádnou fakturu, a tu doručit Klientovi.

3.6.4 Poskytovatel má právo doručit fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.

3.6.5 Klient uhradí částku na faktuře bankovním převodem dle instrukcí na faktuře.

3.6.6 V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, je Klient oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Klientovi.

3.7 Důvěrnost

3.7.1 Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci, se kterou přišel do kontaktu v souvislosti s poskytnutím Konzultace.

3.7.2 Povinnost mlčenlivost podle části 3.7.1 platí s výjimkou:

 • Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím důvěrné informace
 • právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít důvěrnou informaci,
 • je to podle jakékoli dohody nebo další smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem dovoleno.

3.7.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou během jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti

3.7.4 Tímto klient dává souhlas Poskytovateli s tím, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

3.8 DISCLAIMER 

3.8.1 Veškeré informace, data a názory, které Klient od Poskytovatele během Konzultace obdrží, vycházejí čistě z osobních zkušeností ze soukromého obchodování lektorů a jsou určeny čistě pro informační a vzdělávací účely. Pokud jsou v takovýchto informacích, datech a názorech zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení nebo radu jiného typu, např. daňové či právní povahy. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Klienta. Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědní za jakoukoli ztrátu či škodu, která Klientovi v důsledku využití informací získaných na Konzultaci vznikla.

4. Krypto úložiště (myšleno Bitcoin TREZOR a Ledger NANO S)

PRO SPOTŘEBITELE:

4.1 Všeobecná ustanovení

4.1.1 Kupní smlouvou se Trading Academy s.r.o. (dále Prodávající) zavazuje dodat zákazníkovi zboží uvedené v objednávce a zákazník se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, aby zákazník podal objednávku a aby došlo k jejímu přijetí ze strany Prodávajícího (podle části 4.2.4).

4.1.2 O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že zákazník je Spotřebitelem, tj. pokud je fyzickou osobou a zboží kupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a na zákazníka se nevztahuje ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. 

4.1.3 Smlouva se řídí následujícími především těmito obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti; reklamačním řádem pro spotřebitele, Zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami a pokyny uvedenými na našich webových stránkách zejména při uzavírání smlouvy; objednávkou a jejím přijetím z naší strany. V otázkách neupravených smlouvou se vzájemná práva a povinnosti řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.1.4 Odesláním objednávkového formuláře kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

4.2 Kupní smlouva

4.2.1 Pro uzavření smlouvy je nutné odeslání objednávkového formuláře v souladu s těmito obchodními podmínkami. A aby došlo k přijetí této objednávky ze strany Prodávajícího. Prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.2.2 Objednávku lze podat vždy prostřednictvím našeho webového rozhraní (vyplněním formuláře). Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

4.2.3 Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně nás zákazník neprodleně informujte telefonicky či e-mailem.

4.2.4 O obdržení objednávky bude zákazník informován. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je zákazníkovi doručeno přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy zákazník uhradí celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve).

4.2.5 Dokumenty tvořící smlouvu budou zákazníkovi zaslány e mailem nebo na zákazníkovu žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou zákazníka může Prodávající požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Dokumenty tvořící smlouvu Prodávající archivuje v elektronické a v papírové podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

4.3 Cena

4.3.1 Pokud cena uvedená u zboží na webových stránkách nebo v průběhu objednávání již není aktuální, Prodávající o tom zákazníka neprodleně upozorní. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany. 

4.3.2 Prodávající si vyhrazuje právo na udělení individuálních slev pro stávající Klienty Osobní výuky. Hlavní podmínkou udělení je, aby zákazník prokazatelně v předchozí době využil min. jednu z uvedených služeb: Osobní výuka individuální, Sestavení portfolia. Aktuální výše slevy je vždy uvedena na webové stránce: http://trading-academy.cz/kryptotrezor/

4.4 Platební podmínky

4.4.1 Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v e-mailu o obdržení objednávky). 

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.4.2 Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. Pokud není částka obdržena na bankovní účet v době splatnosti, vyhrazuje si Prodávající právo odstoupit od smlouvy. V souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku je Prodávající oprávněn požádat zákazníka o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

4.5 Dodací podmínky

4.5.1 Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webových stránkách: http://trading-academy.cz/kryptotrezor

4.5.2 Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení. Dobu dodání zboží externími dopravci Prodávající nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání zákazník kontaktuje Prodávající a on bude situaci s dopravcem řešit.

4.5.3 Zboží, které je skladem, je zpravidla vyexpedováno do dvou pracovních dnů od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě). 
Zboží, které není skladem, je vyexpedováno, jakmile je to možné. O přesném datu bude zákazník vždy informován.

4.5.4 Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je zákazníkovi zboží doručeno. Pokud zákazník bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávající, ani za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka.

4.5.5 Vlastnické právo ke zboží zákazník nabývá okamžikem zaplacení celé kupní ceny. 

4.5.6 Při převzetí zboží zákazník zkontroluje neporušenost obalu zboží. Pokud zjistí nedostatky, neprodleně informujte dopravce i Prodávající. Pokud zákazník odmítne zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

4.5.7 Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy zákazník měl povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil), na zákazníka přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5.8 Pokud je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním. V případě, že zboží zákazník bezdůvodně nepřevezme, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. 

4.6 Odstoupení od kupní smlouvy

4.6.1 Od kupní smlouvy může zákazník jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo, v případě, že je dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky.

4.6.2 Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy lze zaslat na e-mail info@trading-academy.cz a poté neprodleně zaslat zboží na doručovací adresu Trading Academy s.r.o. Nebo ho lze zaslat písemně společně se zbožím na doručovací adresu Trading Academy s.r.o.

Vzorový formulář pro odstoupení zde >>.

4.6.3 Zboží je zákazník povinen vrátit Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na doručovací adresu Trading Academy s.r.o. Zboží nelze zaslat na dobírku. K vrácenému zboží je dobré přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na vzorovém formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

4.6.4 Veškeré přijaté peněžní prostředky Prodávající vrátí na bankovní účet zákazníka do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a zároveň ne dříve než po navrácení zboží nebo zaslání potvrzení o odeslání vráceného zboží zákazníkem. Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na doručovací adresu Trading Academy s.r.o. hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

4.6.5 Zákazník je při vrácení zboží povinen ho zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pokud Prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, je o to pak snížena hodnota zboží, a tím ponížena vrácená částka zákazníkovi Prodávající.

4.6.6 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě:

 • že Prodávající neobdržel od zákazníka kupní cenu v době splatnosti nebo si zákazník zboží nepřevzal
 • že zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat
 • že se plnění stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, má Prodávající povinnost o odstoupení od kupní smlouvy zákazníka neprodleně informovat. V případě přijetí kupní ceny nebo její části je Prodávající povinen přijatou částku zákazníkovi navrátit do 5 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy na bankovní účet určený pro tento účel zákazníkem.

4.7 Reklamace

4.7.1 Podmínky reklamace a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

4.7.2 Prodávající odpovídá za to, že zákazníkovi bylo dodáno to zboží, které si objednal, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které byly mezi oběma stranami ujednány, které Prodávající popisuje, nebo které mohl zákazník očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů
 • hodí se k účelu, který Prodávající uvádí, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá
 • odpovídá jakosti, která byla mezi oběma stranami sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Dále Prodávající odpovídá za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele není poskytována žádná záruka za jakost. 

4.7.3 Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá zákazníkově představě, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 4.6.

4.7.4 U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webových stránkách, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. 

4.7.5 V případě výměny či opravy zboží nebo jeho součástí neběží nová záruční doba. Ta je maximálně prodloužena o právě o dobu předchozí výměny či opravy, tzn., kdy zákazník nemohl zboží užívat.

4.7.6 Práva zákazníka v případě hrubého porušení kupní smlouvy:

 • Pokud bylo zákazníkovi dodáno menší množství zboží nebo nekompletní, než které bylo ujednáno v kupní smlouvě, Prodávající doplní to, co chybí.
 • Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, zákazník může požadovat slevu z kupní ceny.
 • Zákazník může požadovat výměnu zboží nebo vadné části, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy. Pokud je vadná pouze část, kterou lze samostatně vyměnit, bude vyměněna pouze tato část (ne celý výrobek)
 • Pokud je možné zboží opravit, náleží zákazníkovi právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že Prodávající není schopen zboží opravit, bude o tom zákazník neprodleně informován, a ten má pak právo volby jiného způsobu reklamace
 • Vrácení peněz může zákazník požadovat pouze v případě, kdy ze strany Prodávající došlo k hrubému porušení kupní smlouvy, nelze reklamované zboží opravit či vyměnit nebo se na něm opakované vyskytují ty samé vady (po min. 2 opravách) nebo Prodávající nedodrží lhůtu pro vyřízení reklamace, která činí 30 dní od uplatnění reklamace.

4.7.7 Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že zákazník vrátí věc v tom stavu, v jakém ji obdržel. S výjimkou, kdy:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
 • zákazník věc použil ještě před objevením vady
 • zákazník nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím
 • zákazník věc prodal ještě před objevením vady, spotřeboval ji, anebo pozměnil věc při obvyklé použití. Stalo-li se tak jen zčásti, zákazník vrátí Prodávajícímu, co ještě vrátit lze, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

4.7.8 Reklamaci nelze uplatnit, pokud:

 • zákazník o vadě před převzetím věci věděl
 • vadu zákazník sám způsobil
 • uplynula záruční doba
 • došlo k opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů)
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána
 • vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

4.7.9 Reklamace přijímáme na adrese naší provozovny: Trading Academy s.r.o., Myslíkova 173/25, 110 00 Praha 1.

4.7.10 Postup při reklamaci – nutno uplatnit bez zbytečného odkladu.

 1. Zákazník může Prodávajícího pro rychlejší vyřízení o reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Zároveň Prodávajícího může informovat o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil (viz článek 4.7.6).
 2. Reklamované zboží zákazník doručí spolu s uplatněním reklamace a dokladem o zakoupení nebo následně na adresu provozovny. Zboží musí být zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
 3. Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
 4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy Prodávajícímu byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
 5. O doručené reklamaci Prodávající rozhoduje ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 6. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou na delší lhůtě.
 7. Pokud zákazník zvolí právo, které nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), bude Prodávající o této skutečnosti zákazníka neprodleně kontaktovat. Lze pak zvolit jiné právo v souladu s článkem 4.7.6.
 8. Při reklamaci Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován. Dále (po vyřízení reklamace) Prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol ke stažení zde >>

4.7.11 V souladu s občanským zákoníkem má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Nutno vzít na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů lze uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

4.8. Stížnosti a řešení spotřebitelského sporu 

4.8.1 Případné stížnosti lze vyřídit prostřednictvím kontaktního e-mailu info@trading-academy.cz. Dále se zákazník může obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. 

4.8.2 V případě vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má zákazník právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne prvního uplatnění práva, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které byly u Prodávajícího zakoupeny, lze také využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

 

PRO PODNIKATELE

4.9 Všeobecná ustanovení

4.9.1 Obchodní podmínky pro velkoobchod vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako „smlouva“) prostřednictvím webových stránek.

4.9.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webových stránkách a při e-mailové komunikaci mezi kupujícím a Prodávajícím zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

4.9.3 Tyto obchodní podmínky se vztahují na zákazníky, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby (dále jenom kupující).

4.9.4 Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

4.9.5 Zasláním e-mailu potvrzující objednávku kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

4.10 Kupní smlouva

4.10.1 Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webových stránkách je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.10.2 Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky Prodávajícím.

4.10.3 Kupující provádí objednávku prostřednictvím vyplněním objednávkového formuláře na webovém rozhraní a dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

4.10.4 Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.

4.10.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.

4.10.6 V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud již Prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.

4.11 Platební podmínky

4.11.1 Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě zálohové faktury.

4.11.2 Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

4.11.3 Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.11.4 V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

4.11.5 Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4.12 Dodací podmínky

4.12.1 Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

4.12.2 Na základě dohody smluvních stran může Prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4.12.3 Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.12.4 Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4.12.5 Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo Prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

4.13 Odstoupení od smlouvy

4.13.1 Do doby převzetí zboží kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí). 

4.13.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží. 

4.13.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

4.13.4 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad. 

4.13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4.14 Reklamace

4.14.1 Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • je v ujednaném množství
 • odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno. Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost. 

4.14.2 Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

4.14.3 Práva kupujícího v případě podstatného porušení smlouvy:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • odstranění vady opravou věci
 • přiměřená sleva z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy.

4.14.4 Práva kupujícího v případě nepodstatného porušení smlouvy:

 • odstranění vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.14.5 O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat Prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne Prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

4.15.6 Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je Prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

4.15.7 Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
 • kupující použil věc ještě před objevením vady
 • kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
 • kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

4.15.8 Reklamaci nelze uplatnit, pokud:

 • pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil
 • došlo k opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
 • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej kupující převzal
 • věci jsou prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána
 • vyplývá-li to z povahy věci.

4.15.9 Reklamace přijímáme na adrese naší provozovny: Trading Academy s.r.o., Myslíkova 173/25, 110 00 Praha 1.

4.15.9 Postup při reklamaci – nutno uplatnit bez zbytečného odkladu

 1. Pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
 2. Kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje
 3. Reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení
 4. Kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

4.15.10 Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží. 

4.15.11 V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

4.16 Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

4.16.1 Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné
 • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

 4.16.2 Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu Prodávajícím.

5. TRADING SCANNER (dále jen "Scanner")

5.1 Všeobecná ustanovení

5.1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané na základě Obchodního zákoníku České republiky upravují obchodní vztahy mezi společností Trading Academy s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Kupující“), které objednávají software Trading Scanner (dále jen "Software"), licenci k softwaru Trading Scanner (dále jen "Licence") a související služby (celé dohromady "Trading Scanner").

5.1.2 Obchodní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě odeslání vyplněného objednávkového formuláře a přijetí ze strany Prodávajícího.

5.1.3 Uzavřená smlouva se řídí především těmito následujícími obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti; Zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami a pokyny uvedenými na našich webových stránkách zejména při uzavírání smlouvy; objednávkou a jejím přijetím z naší strany. V otázkách neupravených smlouvou se vzájemná práva a povinnosti řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.1.4 Odesláním objednávkového formuláře Kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

5.2 Objednávání a uzavření smlouvy

5.2.1 Pro uzavření smlouvy je nutné odeslání objednávkového formuláře v souladu s těmito obchodními podmínkami a přijetí této objednávky ze strany Prodávajícího. Prezentace služby na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.2.2 Objednávku lze podat vždy prostřednictvím našeho webového rozhraní (vyplněním formuláře). Objednávka musí obsahovat všechny povinné informace předepsané ve formuláři.

5.2.3 Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně nás Kupující neprodleně informuje telefonicky či e-mailem.

5.2.4 O obdržení objednávky bude Kupující informován. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v objednávkovém formuláři. 

5.3 Ceny a platební podmínky

5.3.1 Prodávající není plátcem DPH, takže uvedené ceny jsou konečné. 

5.3.2 Prodávající si vyhrazuje právo na udělování slev z původní ceny. Pro poskytnutí slevy Kupujícímu, Kupující obdrží od Prodávajícího slevový kód, který následně Kupující může uplatnit při své objednávce.

5.3.3 Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za Trading Scanner Prodávajícímu bezhotovostně před dodáním licence platební bránou GoPay nebo převodem na bankovní účet Prodávajícího. 

5.3.4 Při bezhotovostní platbě je cena splatná do sedmi dnů od přijetí objednávky. Závazek kupujícího uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

5.3.5 Platba je možná v českých korunách (Kč).

5.3.6 Součástí dodávky je faktura v elektronické podobě (pdf).

5.4 Dodání Softwaru a Licence

5.4.1 Software je dodán ve chvíli, kdy je potvrzeno ze strany Prodávajícího přijetí platby od Kupujícího v odpovídající výši.

5.4.2 Kupující obdrží odkaz ke stažení Softwaru v e-mailové zprávě potvrzující přijetí jeho platby Prodávajícím.

5.4.3 Zároveň při potvrzení přijetí platby obdrží přístup do členské sekce Trading Scanner, ve které Kupující nalezne veškeré dokumenty a návody potřebné pro instalaci, spuštění a ovládání Softwaru.

5.4.4 Po instalaci Softwaru do platformy Kupujícího dle příslušného návodu Kupující odešle ID, které mu bylo uděleno, na adresu: support@trading-academy.cz

5.4.5 Do 24 hodin od odeslání příslušného e-mailu (z článku 4.4) mu bude zaslán licenční klíč, který dle příslušného návodu vloží do Softwaru, a tím by měl být Software zprovozněn. Licenční klíč je platný od okamžiku zaslání Prodávajícím Kupujícímu do lhůty, kterou si Kupující při objednávce zvolil.

5.5 Trvání smlouvy

5.5.1 Kupní smlouva je uzavřena na dobu trvání konkrétního typu licence. 

5.5.2 Na konec trvání licence bude Kupující Prodávajícím upozorněn sedm dní před koncem.

5.5.3 Pokud si bude chtít Kupující licenci prodloužit, učiní novou objednávku u Prodávajícího. Jakmile bude objednávka potvrzena a zaplacena, Prodávající zašle Kupujícímu nový licenční klíč maximálně sedm dní před koncem původního licenčního období.

5.6 Servis

5.6.1 Prodej Trading Scanneru, servis, vyřizování reklamací a veškerou komunikaci s Kupujícím zajišťuje Prodávající prostřednictvím telefonické komunikace v pracovní dny od 10:00 do 18:00 na mobilním telefonu +420 778 770 334. Případně prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese: support@trading-academy.cz

5.6.2 Servis je poskytována po celou dobu trvání licence Softwaru.

5.6.3 Prodávající zaručuje, že Trading Scanner pracuje v souladu s jeho popisem obsaženým v souvisejících materiálech. Servis je poskytován pouze v případě, že Trading Scanner bude provozován v souladu s doporučením Prodávajícího. Pokud během trvání lhůty Licence Kupující zjistí, že odeslaný Software nebo Licenci nelze použít ke zprovoznění objednaného Trading Scanneru nebo chování Softwaru odporuje popisu v souvisejících materiálech, předá Kupující Prodávajícímu přesný popis zjištěné závady. V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání Software v souladu s jeho popisem v souvisejících materiálech, Prodávající umožní Kupujícímu neprodleně a bezplatně přístup k opravené verzi Softwaru. Prodávající se pak zavazuje, že Kupujícímu prodlouží dobu trvání Licence přesně o tu dobu, v které bylo Kupujícímu znemožněno kvůli výše zjištěné závadě Software používat (tzn. od doby nahlášení závady Kupujícím Prodávajícímu po dodání opravené verze Softwaru od Prodávajícího Kupujícímu).

5.6.4 Pokud zjištěnou závadu nelze Prodávajícím odstranit, a je tím prokazatelně znemožněno další používání Softwaru Kupujícím (ať už je to znovuzprovoznění Softwaru nebo jeho náhrada opravenou verzí), Prodávající se zavazuje vrátit poměrnou část z původní zaplacené částky. A to ve výši dle počtu dní, počínaje nahlášením závady Kupujícím, které ještě zbývají do konce platnosti daného typu licence, kterou si Kupující zakoupil. To znamená, že pokud si Kupující zaplatil 1 000 € na 3 měsíce a software nebylo možné používat od 60. dne trvání licence, bude Kupujícímu vrácena částka: (1 000 €/90 dní)*30 dní = 333,33 €.

5.7 Odstoupení od smlouvy

5.7.1 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se objeví překážka, která mu znemožní poskytnout dohodnuté plnění. V takovém případě Prodávající do 30 dní od nahlášení překážky Prodávajícím Kupujícímu vrátí Kupujícímu částku, která bude vypočítána dle počtu dní, které ještě zbývají do konce platnosti daného typu licence. To znamená, že pokud si Kupující zaplatil 1 000 € na 3 měsíce a Prodávající odstoupil od smlouvy 30 dní před koncem trvání licence, bude Kupujícímu vrácena částka: (1 000 €/90 dní)*30 dní = 333,33 €.

5.7.2 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující neuhradí do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy požadovanou částku za Trading Scanner.

5.7.3 Jelikož se jedná o digitální software a elektronickou licenci Scanneru, Kupující není oprávněn do 14 dnů od převzetí plnění (tzn. od převzetí programu i licenčního klíče) bez udání důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku.

5.7.4 Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, pokud mu byl dodán Software, ale ještě nikoli Licence, která by tento program zprovoznila. V tomto případě je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu celou částku za nákup Trading Scanneru do 20 dnů od přijetí Prodávajícím žádosti od Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.

5.8 Důvěrnost

5.8.1 Prodávající se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci, se kterou přišel do kontaktu v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména informace v této Smlouvě (dále jen „Důvěrné informace“).

5.8.2 Povinnost mlčenlivost podle části 9.1 platí s výjimkou:

 • Prodávající udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím důvěrné informace
 • právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít důvěrnou informaci,
 • je to podle jakékoli dohody nebo další smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím dovoleno.

5.8.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou během jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti

5.8.4 Tímto Kupující dává souhlas Prodávajícímu s tím, aby jej Prodávající uváděl jako svého zákazníka.

5.9 LICENČNÍ PODMÍNKY

5.9.1 Před použitím Softwaru si pozorně přečtěte tyto podmínky této Licenční Smlouvy k použití Softwaru. Používáním Softwaru Trading Scanner souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy. Pokud s nimi nesouhlasíte, obraťte se neprodleně na podporu na e-mailové adrese: support@trading-academy.cz.

5.9.2 Obecné informace. Software a dokumentace doprovázející tuto smlouvu je vám licencována, nikoli prodána, Poskytovateli Trading Scanneru, kteří jsou zastoupeni při veškerém jednání s Kupujícími společností Trading Academy s.r.o. (Poskytovatelé Trading Scanneru a společnost Trading Academy vždy jednají společně a jsou v této smlouvě dále označeni jako „Trading Academy“). A to k použití výhradně v souladu s podmínkami této smlouvy. Trading Academy si ponechává vlastnictví Softwaru a vyhrazuje si veškerá práva, která Vám nejsou výslovně udělena. Podmínky této smlouvy budou platné pro veškeré aktualizace softwaru poskytnuté Trading Academy, které nahradí a/nebo doplní původní Software, pokud nebude tato aktualizace doprovázena zvláštní licencí. V takovém případě budou platit podmínky takové licence.

5.9.3 Udělení licence a omezení. Za podmínek této smlouvy vám Trading Academy uděluje nevýhradní licenci na používání jedné kopie Softwaru. Každá Licence se vždy bude vztahovat ke konkrétnímu číslu obchodního účtu a jménu Kupujícího na platformě Metatrader 4. Na základě toho se v Softwaru vygeneruje unikátní ID kód, jedinečný pro každou kombinaci čísla obchodního účtu a jména Kupujícího. Na základě přijetí tohoto kódu Prodávajícím od Kupujícího skrz e-mailovou komunikaci, obdrží Kupující licenční klíč ke spuštění a následnému používání programu s danou platností dle kupní smlouvy.

5.9.4 Omezení licence. Licenční klíč je platný vždy pouze pro danou kombinaci ID a období trvání licence. Nesmíte a souhlasíte s tím, že nebudete ani neumožníte jiným osobám kopírovat (kromě případů výslovně povolených touto smlouvou), dekompilovat, převádět ze strojového kódu, zpětně analyzovat nebo se snažit odvodit zdrojový kód nebo vytvářet odvozená díla ze Softwaru nebo jeho částí ani pro ně vytvářet instalační program (kromě případů výslovně povolených platnými zákony). 

5.9.5 Předání. Nesmíte a souhlasíte s tím, že nebudete ani neumožníte jiným osobám prodávat, dále distribuovat, pronajímat, půjčovat nebo licencovat Software.

5.9.6 Ukončení. Tato smlouva zůstává v platnosti, dokud nevyprší lhůta konkrétní licence. Právo používat Software automaticky ztratíte, a to bez upozornění ze strany společnosti Trading Academy, pokud porušíte jakékoli licenční podmínky. Po ukončení této smlouvy musíte přestat používat Software a zničit všechny kopie Softwaru, které vlastníte nebo ovládáte. Ustanovení odstavců 5, 6, 10, 11 a 12 zůstávají v platnosti i v případě vypršení platnosti či ukončení této smlouvy.

5.9.7 ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY. DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM JSOU SOFTWARE A SLUŽBY TRADING ACADEMY POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ S VEŠKERÝMI CHYBAMI A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁTE SOFTWARE A SLUŽBY TRADING ACADEMY NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE VEŠKERÉ RIZIKO SOUVISEJÍCÍ S DOSTATEČNOU KVALITOU, VÝKONEM, PŘESNOSTÍ A VÝKONEM SPOČÍVÁ NA VÁS, A TO DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM. SPOLEČNOST TRADING ACADEMY A JEJÍ POSKYTOVATELÉ SOFTWARU A LICENCÍ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A UJIŠTĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH SE SOFTWAREM A SLUŽBAMI TRADING ACADEMY, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, MIMO JINÉ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A/NEBO UJIŠTĚNÍ OBCHODOVATELNOSTI, DOSTATEČNÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. TRADING ACADEMY NEZARUČUJE NERUŠENÉ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO SLUŽEB TRADING ACADEMY ANI TO, ŽE FUNKCE V SOFTWARU NEBO SLUŽBÁCH TRADING ACADEMY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE PROVOZ SOFTWARU NEBO SLUŽEB TRADING ACADEMY BUDE NEPŘERUŠEN NEBO BEZ CHYB, NICMÉNĚ POKUD BUDE FUNKČNÍ CHYBA NALEZENA A OHLÁŠENA, TRADING ACADEMY SE ZAVAZUJE JI OPRAVIT (dle článku 6). ŽÁDNÝ Z PRODEJCŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI TRADING ACADEMY NENÍ OPRÁVNĚN UPRAVOVAT, ROZŠIŘOVAT NEBO PŘIZPŮSOBOVAT TUTO ZÁRUKU. Některé právní řády neumožňují vyloučení implikovaných záruk nebo omezení platných zákonných práv spotřebitele, proto pro vás výše uvedená vyloučení a omezení nemusí platit.

5.9.8 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY, KTEROU NEZAKAZUJE ZÁKON, NEBUDOU SPOLEČNOST TRADING ACADEMY ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SOFTWARU A LICENCÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S DODÁNÍM NÁHRADNÍCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB, ZTRACENÉ ZISKY, ZTRÁTU INFORMACÍ NEBO DAT NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY JAKKOLI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODEJE, LICENCOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU TRADING ACADEMY, A TO Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, KVŮLI PŘEČINU NEBO JINAK), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TRADING ACADEMY BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TRADING ACADEMY A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ZA PRODUKT NEBO SLUŽBY TRADING ACADEMY, KTERÝCH SE TATO ODPOVĚDNOST TÝKÁ. Výše uvedená omezení budou platná i v případě, že výše uvedená náprava nesplní svůj účel. Vzhledem k tomu, že některé právní řády neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás výše uvedená omezení vztahovat. Výše uvedená omezení se nevztahují na případy zranění, pokud je příslušným zákonem tato odpovědnost vyžadována (do rozsahu stanoveného tímto zákonem).

5.9.9 Právní záruky týkající se exportu. Souhlasíte s tím, že nesmíte exportovat ani reexportovat Software v rozporu s platnými zákony nebo předpisy České republiky.

5.9.10 Zástupci a nakupující představující třetí stranu. Pokud Software nakupujete v zastoupení jiné fyzické nebo právnické osoby, zaručujete, že jste oprávněni zavázat fyzickou nebo právnickou osobu, pro kterou Software nakupujete, k plnění podmínek vyplývajících z této Smlouvy.

5.9.11 Rozhodné právo a oddělitelnost. Tato Smlouva bude spravována a interpretována výhradně v souladu se zákony České republiky, bez ohledu na skutečnost, zda bude použito uplatnění práva na výběr rozhodného práva nebo předpisů, či nikoli. Pokud by soud z jakéhokoli důvodu shledal některá ustanovení této Smlouvy nebo její části jako nevynutitelné v souladu s příslušnou jurisdikcí, musí být plnění těchto ustanovení Smlouvy vynuceno v maximálním možném povoleném rozsahu tak, aby byl ovlivněn záměr zúčastněných stran, a zbývající část této Smlouvy zůstává v plné platnosti a účinnosti.

5.9.12 Úplná smlouva; Rozhodný jazyk. Tato Smlouva představuje veškeré dohody mezi oběma stranami týkající se použití Softwaru a nahrazuje všechny dřívější nebo současné ústní či písemné dohody, ujednání nebo smlouvy v této záležitosti. Žádný dodatek ani úprava této smlouvy nebudou závazné, pokud nebudou v písemné podobě a podepsané Trading Academy.

5.9.13 Aktualizace. Trading Academy se zavazuje poskytovat aktualizace a podporu pro Software. V případě, že Trading Academy, zcela dle svého uvážení, poskytne pro váš produkt aktualizace a/nebo vylepšení Softwaru („Aktualizace“), souhlasíte s tím, že Trading Academy smí kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit tyto Aktualizace. 

5.9.14 Software je chráněn zákony České republiky na ochranu autorských práv a ustanoveními mezinárodních dohod. Neoprávněné rozmnožování a distribuce Softwaru jsou trestné podle občanského a trestního práva.

5.10 DISCLAIMER 

5.10.1 Veškeré informace a data, které Kupující během užívání Scanneru obdrží, jsou určeny čistě pro informační účely a nejsou určeny k poskytování investičního poradenství nákupu anebo prodeje nebo vlastního doporučení týkající se jedné nebo více transakcí týkajících se určitého finančního nástroje. Informace o minulé výkonnosti investice nebo investiční strategie nezaručují a nejsou zárukou budoucích výkonů. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Kupujícího. Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědní za jakoukoli ztrátu či škodu, která Kupujícímu v důsledku využití informací získaných ze Scanneru vznikla. 

5.10.2 Společnost Trading Academy s.r.o. neposkytuje jakékoliv makléřské služby a nezprostředkovává prodej či nákup jakýchkoliv finančních instrumentů ani nepřijímá pokyny k takovýmto úkonům. CFD a Forex jsou pákové produkty. Obchodování s marží je spojeno s vysokou mírou rizika a ztráty mohou dosáhnout hodnoty vyšší, než jaké činily Vaše vklady. Nehodí se tedy pro každého a je potřeba, abyste se seznámili s veškerými riziky. 

 

6. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

6.1 Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, obrázky, fotografie, loga apod.) je chráněn autorským právem Trading Academy s.r.o. nebo právy dalších osob. Obsah nesmí být bez předchozího souhlasu držitele autorských práv měněn, kopírován, rozmnožován, šířen či používán k jakémukoli účelu. Názvy a označení zboží a služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

6.2 Trading Academy s.r.o. nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní je zakázáno používat postupy, které by mohly narušit funkci systém nebo ho nepřiměřeně zatěžovat. 

6.3 Pokud se při užívání webového rozhraní uživatel dopustí jakéhokoli nezákonného či neetického jednání, je Trading Academy s.r.o. oprávněna omezit, pozastavit nebo ukončit přístup tohoto uživatele na webové rozhraní, a to bez náhrady. V případě vzniku prokazatelné škody je zodpovědný uživatel za tuto škodu povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2 Prohlášení prodávajícího: Trading Academy s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat zákazníka, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití (Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám). Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci zákazníka. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci se zákazníkem.

7.3 Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností Trading Academy s.r.o. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

7.4 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Trading Academy s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely (včetně pořízení a následného publikování fotografie a videozáznamu své osoby). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu max. 10 let, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

7.5 Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti Trading Academy s.r.o. může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Trading Academy s.r.o. 

7.6 Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Trading Academy s.r.o. povinna tuto informaci poskytnout. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://trading-academy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

7.7 Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností Trading Academy s.r.o. na poskytnutou elektronickou adresu.

8. OSTATNÍ INFORMACE

8.1 Společnost Trading Academy s.r.o. není plátcem DPH. 

8.2 V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 778 770 334 nebo nám napište na info@trading.academy.cz. 

8.3 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

8.3.1 Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

8.3.2 Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

8.4 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9. 7. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://trading-academy.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Trading Academy s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://trading-academy.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.