Připravte své investice pro rok 2022 na úvodním webináři

10 pravidel úspěšného investování

úterý 25. ledna 2022

od 18:00

úterý 25. ledna 2022

18:00 - 19:30

TRADING ACADEMY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost Trading Academy s.r.o., IČO: 050 49 130, se sídlem Myslíkova 173/25, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257411, poskytuje služby v oblasti vzdělávacích akcí, poradenství a individuálního vzdělávání a také prodeje produktů prostřednictvím webových stránek http://trading-academy.cz. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Trading Academy s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné.

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

OSOBNÍ VÝUKA INDIVIDUÁLNÍ (dále jen "Osobní výuka")

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané na základě Obchodního zákoníku České republiky upravují obchodní vztahy mezi společností Trading Academy s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Klient“), které objednávají Individuální Osobní výuku a související služby.

1.2 Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká na základě podpisu Smlouvy o poskytování Individuální Osobní výuky a vydání faktury na Osobní výuku Poskytovatelem.

1.3 Dohodnuté smluvní podmínky je možno pozměňovat či rušit výhradně na základě dohody obou smluvních stran.

2. Předmět plnění

2.1 Poskytovatel se zavazuje pravidelně poskytovat Klientovi Osobní výuku a Klient se zavazuje Poskytovateli zaplatit za poskytnutou Osobní výuku Odměnu, a to vše za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytování Osobní výuky uzavřené mezi Klientem a Poskytovatelem.

3. Rozsah poskytovaných služeb

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Individuální Osobní výuku v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a podle individuálních podmínek každého Klienta. Finální rozsah bude záležet na individuální domluvě mezi Klientem a Poskytovatelem.

4. Dodání výuky

4.1 Poskytovatel je povinnen zajistit Osobní výuku v daném rozsahu v individuálně ujednaných termínech v podmínkách k výuce způsobilým. Způsobilými podmínkami se rozumí řádně připravená učební místnost (v případě osobního absolvování lekce) nebo fungující Skype připojení (v případě absolvování lekce po Skype).

4.2 Poskytovatel zajistí na lekce Osobní výuky absolvované osobně potřebné technické vybavení, učební pomůcky a podklady. V případě domácích úkolů, které Poskytovatel Klientovi během výuky zadává, pokud nemá Klient k dispozici vlastní potřebné technické vybavení (myšleno počítač a internetové připojení), může po domluvě s Poskytovatelem využít prostor a technického vybavení a připojení Poskytovatele. Pokud se Klient s Poskytovatelem domluví na absolvování lekce po Skypu, má klient za povinnost mít připraveno potřebné technické vybavení (myšleno počítač, stažený Skype) a funkční připojení k internetu. 

4.3 V případě, že výuku nebude možno ze závažných důvodů dodat v souladu s domluvenými podmínkami, má Poskytovatel právo zvolit náhradní způsob jejího zajištění (jiné prostory, Skype,…). Na tuto skutečnost musí být Klient minimálně 1 den předem upozorněn. Finální místo a čas lekcí Osobní výuky bude sjednáno dohodou Poskytovatele a Klienta. 

4.4 V případě, že Klient bez uvedení závažného důvodu uznaného oběma i Poskytovatelem odmítne převzít zajištěnou Osobní výuku, má se za to, že je Osobní výuka dodána a Poskytovatel je oprávněn k úhradě dle sjednaných podmínek. Klient je povinen tuto Osobní výuku uhradit.

5. Podmínky poskytování Osobní výuky

5.1 Poskytovatel postupuje při poskytování Osobní výuky samostatně, dbá však na individuální potřeby Klienta.

5.2 V případě prodlení Klienta se zaplacením finančního plnění bez jakéhokoli Poskytovatelem uznaného důvodu za Osobní výuku má Poskytovatel právo zrušit poskytování Osobní výuky, dokud Klient dané finanční plnění nezaplatí.

5.3 V případě, že Poskytovatel bude potřebovat pro řádné poskytnutí Osobní výuky informace od Klienta, má klient povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu.

5.4 Klient se zavazuje k zachování mlčenlivosti ohledně veškerých informací, které na Osobní výuce obdržel a ohledně z ní nabytých znalostí a dovedností. A nesdělit je ani neumožnit k nim přístup třetím osobám formou poskytování vzdělávání za úplatu, tedy formou činnosti, která by přímo konkurovala činnosti Trading Academy s.r.o. A to jak během trvání této Smlouvy, tak po jejím ukončení. Smluvní pokuta za porušení tohoto bodu ze strany Klienta činí 3 000 000 Kč (slovy: třimiliónykorunčeských). V případě, že Poskytovatel zjistí, že byl tento bod ze strany Klienta porušen, je Klient povinen uhradit uvedenou částku smluvní pokuty do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Má se za to, že řádným doručením druhé Smluvní straně je osobní předání, zaslání prostřednictvím kurýrní služby s poskytnutím potvrzení doručení nebo ověřenou elektronickou zprávou na adresu příslušné smluvní strany. Doručování prostřednictvím držitele poštovní licence se rozumí, že zpráva je doručována poštovní zásilkou ve formě doporučeného dopisu na doručovací adresu Smluvní strany. Dnem doručení se rozumí den přijetí zásilky nebo také den odmítnutí přijetí zásilky. Dnem doručení se také rozumí třetí (3) den ode dne odevzdání zásilky k poštovní přepravě.

6. Cena

6.1 Cena Osobní výuky je pevně daná a je uvedena včetně všech daní a poplatků.

6.2 Poskytovatel má právo na Odměnu v plné výši, i pokud Poskytovatel nevyužije plný rozsah Osobní výuky v části 3. Naopak ke zvýšení může dojít pouze tehdy, pokud se klient rozhodne rozšířit si výuku o další typ(y) Osobní výuky (neplatí to v případě, kdy se Klient rozhodne absolvovat všechny typy Osobní výuky). (Jaké typy Osobní výuky jsou k dispozici a jejich rozsah, jsou uvedeny na stránce http://trading-academy.cz/osobni-vyuka)

7. Platební podmínky

7.1 Odměna za Osobní výuku je splatná ode dne vystavení daňového dokladu - faktury a data podpisu Smlouvy do dne splatnosti dané faktury, pokud se Poskytovatel a Klient nedohodnou jinak.

7.2 Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu řádný daňový doklad - fakturu, a tu doručit Klientovi.

7.3 Poskytovatel má právo doručit daňový doklad - fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.

7.4 V případě, že daňový doklad - faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, je Klient oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Klientovi.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Klient má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že se Poskytovatel s klientem nedomluví na termínu první lekce Osobní výuky déle než 2 měsíce.

8.2 Poskytovatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že Klient je v prodlení se zaplacením Odměny déle než týden ode dne splatnosti uvedeného na faktuře nebo déle než týden ode dne, na kterém se Poskytovatel s Klientem domluvili jako na dni uhrazení Osobní výuky.

8.3 Poskytovatel i Klient má právo odstoupit od Smlouvy i z kteréhokoli zákonného důvodu.

8.4 Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Straně.

8.5 Smluvní strany sjednávají, že již nelze odstoupit od Smlouvy od chvíle, kdy Klient absolvoval alespoň 1 lekci Osobní výuky – v tuto chvíli lze řešit ukončení Smlouvy pouze písemnou výpovědí.

8.6 V případě odstoupení jakékoli Smluvní strany před zahájením Osobní výuky (tzn. před započetím 1. lekce Osobní výuky), pokud Klient již uhradil Odměnu za poskytnutí Osobní výuky, je Poskytovatel povinen zaplacenou částku v plné výši Klientovi zaslat nejdéle do 30 dnů na bankovní účet Klienta.

9. Trvání a ukončení smlouvy

9.1 Smlouva je uzavřena na dobu, po kterou bude mít Poskytovatel povinnost poskytovat Klientovi osobní výuku. Platnost Smlouvy končí po poskytnutí poslední lekce Osobní výuky (buď při naplnění předepsaného rozsahu Osobní výuky, nebo podle domluvy Poskytovatele s Klientem).

9.2 Kterákoli Smluvní strana má právo vypovědět tuto Smlouvu písemnou výpovědí s platností od doby doručení druhé Smluvní straně.

9.3 Pokud dojde k výpovědi Smlouvy jakoukoli Smluvní stranou po zahájení Osobní výuky (tzn., že Klient absolvoval alespoň 1 lekci Osobní výuky), Poskytovatel není povinen vrátit zaplacenou částku Klientovi a Klient nemá právo po Poskytovateli tuto částku jakkoli vymáhat.

9.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo na ukončení této Smlouvy v případě, že Klient, který předtím absolvoval alespoň 1 lekci, nereaguje na apely ze strany Poskytovatele o domluvení lekce, není domluven pevný termín lekce mezi Poskytovatelem a Klientem nebo si Klient v domluvený termín připravenou lekci nepřevezme, a to během alespoň 6 měsíců od data poslední absolvované lekce. Po vypršení této lhůty (tzn. 6 měsíců od poslední lekce) je Osobní výuka považována za dodanou a Smlouva je automaticky ukončena. Výjimkou je pouze případ, pokud se Poskytovatel s Klientem domluvili na přerušení Osobní výuky na delší časový interval, než je výše popsaná lhůta.

10. Důvěrnost

10.1 Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci, se kterou přišel do kontaktu v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména informace v této Smlouvě (dále jen „Důvěrné informace“).

10.2 Povinnost mlčenlivost podle části 10.1 platí s výjimkou:

  • Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím důvěrné informace
  • právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít důvěrnou informaci,
  • je to podle jakékoli dohody nebo další smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem dovoleno.

10.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou během jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

10.4 Tímto klient dává souhlas Poskytovateli s tím, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

10.5 Kompletní ochrana a zásady zpracování osobních údajů Klientů naleznete na https://trading-academy.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

11. Disclaimer

11.1 Veškeré informace, data a názory, které Klient od Poskytovatele během trvání Osobní výuky obdrží, vycházejí čistě z osobních zkušeností ze soukromého obchodování lektorů a jsou určeny čistě pro informační a vzdělávací účely a nejsou určeny k poskytování investičního poradenství nákupu anebo prodeje nebo vlastního doporučení týkající se jedné nebo více transakcí týkajících se určitého finančního nástroje. Pokud jsou v takovýchto informacích, datech a názorech zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení nebo radu jiného typu, např. daňové či právní povahy. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Klienta.

11.2 Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědni za jakoukoli ztrátu či škodu, která Klientovi v důsledku využití informací získaných na Osobní výuce vznikla.

KONZULTACE

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané na základě Obchodního zákoníku České republiky upravují obchodní vztahy mezi společností Trading Academy s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Klient“), které objednávají Konzultaci.

1.2 Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká na základě ústní či písemné domluvy mezi Klientem a Poskytovatelem v moment, kdy je vystavena faktura na Konzultaci Poskytovatelem Klientovi. 

1.3 Dohodnuté smluvní podmínky je možno pozměňovat či rušit výhradně na základě dohody obou smluvních stran.

2. Předmět plnění

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi Konzultaci a Klient se zavazuje Poskytovateli zaplatit za poskytnutou Konzultaci Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

3. Rozsah poskytovaných služeb

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Konzultaci v rozsahu domluveném mezi Poskytovatelem a Klientem na počátku obchodního vztahu (tedy před vystavením faktury). 

4. Dodání Konzultace

4.1 Termín konzultace je domluven v den přijetí odměny za Konzultaci od Klienta.

4.1 Poskytovatel je povinen zajistit Konzultaci v daném rozsahu v individuálně ujednaném termínu v podmínkách k tomu způsobilým. Způsobilými podmínkami se rozumí dostupné prostory kanceláře (v případě osobního absolvování Konzultace) nebo fungující Skype připojení (v případě absolvování Konzultace po Skype). 

4.2 Klient je povinnen dorazit na Konzultaci v individuálně ujednanem termínu a dle podmínek domluvených na počátku obchodního vztahu. V případě Konzultace, která je absolvovaná přes Skype, je Klient povinnen mít zajištěno fungující Skype připojení.

4.3 V případě, že Konzultaci nebude možno ze závažných důvodů na straně Poskytovatele dodat v souladu s domluvenými podmínkami, má Poskytovatel právo zvolit náhradní způsob jejího zajištění (jiné prostory, Skype,…). Na tuto skutečnost musí být Klient minimálně 1 den předem upozorněn. Finální místo a čas Konzultace bude sjednáno dohodou Poskytovatele a Klienta.

4.4 V případě, že Konzultaci nebude možno ze závažných důvodů na straně Klienta převzít v domluveném termínu, musí Klient na tuto skutečnost upozornit Poskytovatele minimálně 1 den předem. Finální místo a čas Konzultace bude sjednáno dohodou Poskytovatele a Klienta.

5. Ceny

5.1 Cena Konzultace je 6 000,- Kč včetně všech daní a poplatků za každých započatých 60 minut. 

6. Platební podmínky

6.1 Odměna za Konzultaci je splatná ode dne vystavení daňového dokladu - faktury do dne splatnosti dané faktury, pokud se Poskytovatel a Klient nedohodnou jinak.

6.2 Daňový doklad - faktura je Klientovi vystavena na počátku obchodního vztahu (tedy dohody mezi Poskytovatelem a Klientem, že Klient má zájem absolvovat Konzultaci u Poskytovatele). 

6.3 Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu řádný daňový doklad - fakturu, a tu doručit Klientovi.

6.4 Poskytovatel má právo doručit daňový doklad - fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.5 V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, je Klient oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Klientovi.

7. Odstoupení od obchodního vztahu

7.1. Odstoupení od obchodního vztahu je možné do chvíle, kdy Klient ještě neabsolvoval Konzultaci v dohodnutém termínu. 

7.2 Odstoupení je platné od chvíle doručení jednou stranou informace o odstoupení (telefonicky, osobně či elektronickým oznámením) druhé straně. 

7.3 Po absolvování Konzultace již není možné od obchodního vztahu odstoupit ani jej vypovědět.

8. Trvání a ukončení obchodního vztahu

8.1 Ve chvíli, kdy Klient absolvuje u Poskytovatele dohodnutou Konzultaci, je Konzultace tím považována za dodanou. Ve dodání Konzultace Poskytovatelem Klientovi je obchodní vztah považován za ukončený.

10. Disclaimer

10.1 Veškeré informace, data a názory, které Klient od Poskytovatele během Konzultace obdrží, vycházejí čistě z osobních zkušeností ze soukromého obchodování lektorů a jsou určeny čistě pro informační a vzdělávací účely a nejsou určeny k poskytování investičního poradenství nákupu anebo prodeje nebo vlastního doporučení týkající se jedné nebo více transakcí týkajících se určitého finančního nástroje. Pokud jsou v takovýchto informacích, datech a názorech zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení nebo radu jiného typu, např. daňové či právní povahy. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Klienta.

10.2 Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědni za jakoukoli ztrátu či škodu, která Klientovi v důsledku využití informací získaných na Konzultaci vznikla.

DŮVĚRNOST

1. Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci, se kterou přišel do kontaktu v souvislosti s plněním smlouvy či předmětu obchodního vztahu (dále jen „Důvěrné informace“).

2. Povinnost mlčenlivost podle části 1. platí s výjimkou:

  • Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím důvěrné informace,
  • právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít důvěrnou informaci,
  • je to podle jakékoli dohody nebo další smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem dovoleno.

3. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou během jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

4. Tímto klient dává souhlas Poskytovateli s tím, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

5. Kompletní ochrana a zásady zpracování osobních údajů Klientů naleznete na https://trading-academy.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, obrázky, fotografie, loga apod.) je chráněn autorským právem Trading Academy s.r.o. nebo právy dalších osob. Obsah nesmí být bez předchozího souhlasu držitele autorských práv měněn, kopírován, rozmnožován, šířen či používán k jakémukoli účelu. Názvy a označení zboží a služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

2. Trading Academy s.r.o. nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní je zakázáno používat postupy, které by mohly narušit funkci systém nebo ho nepřiměřeně zatěžovat. 

3. Pokud se při užívání webového rozhraní uživatel dopustí jakéhokoli nezákonného či neetického jednání, je Trading Academy s.r.o. oprávněna omezit, pozastavit nebo ukončit přístup tohoto uživatele na webové rozhraní, a to bez náhrady. V případě vzniku prokazatelné škody je zodpovědný uživatel za tuto škodu povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Společnost Trading Academy s.r.o. je plátcem DPH. 

2. Společnost Trading Academy s.r.o. neposkytuje jakékoliv makléřské služby a nezprostředkovává prodej či nákup jakýchkoliv finačních instrumentů ani nepřijímá pokyny k takovýmto úkonům.

3. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 778 770 334 nebo nám napište na info@trading-academy.cz. 

4. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

4.1 Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

4.2 Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29. 1. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://trading-academy.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Trading Academy s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://trading-academy.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.