Obchodní podmínky Osobní výuka

Naposledy aktualizováno: 26. 4. 2023

Aby naše spolupráce probíhala od začátku hladce, budou se naše smluvní vztahy řídit těmito podmínkami. Tyto podmínky platí pro poskytování Osobní výuky, kdy kupní smlouva byla uzavřena skrz elektronický objednávkový formulář. 

Poskytovatelem Osobní výuky je naše společnost Trading Academy s.r.o. se sídlem na adrese Na Strží 1702/65, 140 00 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257411. 

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele v případě, že je Klient fyzická osoba nepodnikající.

1. Úvodní prohlášení

1.1 Účelem poskytované Osobní výuky je předání informací o fungování kapitálových trhů a o základních principech obchodování na těchto trzích se zaměřením na Klientem zvolený sektor (buď Cenné kovy, nebo Forex, nebo Kryptoměny).

1.2 Všechny výukové informace Poskytovatelem Klientovi jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení.

1.3 Osobní výuka bude poskytována zejména formou ústní (při osobním kontaktu či přes komunikační prostředky SKYPE, Google Meet), případně písemné výukové materiály (i v elektronické podobě) mají pouze charakter doplňkový.

2. Předmět kupní smlouvy

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi službu tzv. „Osobní výuky“ (dále jen „Výuka“) v rozsahu a za podmínek dále uvedených a Klient se zavazuje za tuto poskytnutou službu Poskytovateli zaplatit sjednanou odměnu.

3. Rozsah poskytovaných služeb

3.1 Poskytovatel poskytne Klientovi Výuku v rozsahu počtu témat pro daný sektor probíraných v jednotlivých lekcích po dobu maximálně 9 měsíců od absolvování 1. lekce v Klientem zvoleném sektoru a to v pracovních dnech v době mezi 10:00 – 19:00 hod. Konkrétní plán poskytování Výuky pro jednotlivé sektory je uveden v článku č. 4. Jedno téma Výuky zpravidla vyžaduje 1 – 4 lekce, ale finální počet se může lišit dle potřeb Klienta. Po prostudování všech témat Výuky vybraného sektoru Klient absolvuje testy nabytých znalostí formou domácích úkolů. Jakmile Lektor vyhodnotí na základě testů, že Klient dostatečně zvládl látku všech témat z daného sektoru (tedy samostatně a s dostatečnou úspěšností), Výuka je ukončena a je považována za dodanou. Případně pokud Klient chce získat oficiální certifikát o úspěšném zakončení daného sektoru Výuky, absolvuje výstupní test pro daný sektor (podmínky pro absolvování testu a jeho úspěšné složení jsou dostupné před vyplněním testu v členské sekci Osobní výuky).

3.2 Délka trvání 1 lekce činí standardně 60 minut.

3.3 Poskytovatel poskytne bez zbytečného odkladu po úhradě sjednané odměny přístup do členské sekce STUDENTI TA internetových stránek https://trading-academy.cz/member-osobni-vyuka/ (dále jen „Členská sekce“), a to prostřednictvím přístupových údajů uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno a heslo do Členské sekce je Klient povinen chránit před zneužitím třetí osobou. Klient není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetí osobě. V případě odstoupení od této Smlouvy (dle článku 6), výpovědi této Smlouvy (dle článku 6) nebo porušení povinností Klienta dle této Smlouvy či jednání Klienta vůči Poskytovateli, které by se příčilo dobrým mravům, je Poskytovatel oprávněn Klientovi přístup do Členské sekce odebrat.

3.4 Poskytovatel poskytne Klientovi elektronicky výukové materiály, a to prostřednictvím Členské sekce. Rozsah výukových materiálů je dostupný na webových stránkách Poskytovatele. Klient s rozsahem materiálů odesláním objednávkového formuláře souhlasí a považuje je za dostatečné.

3.5 V Členské sekci Poskytovatel zpřístupní kontakty na Lektory.

3.6 Součástí poskytovaných služeb je telefonická podpora Lektora Klientovi i mimo lekce Výuky (dále jen „Telefonická podpora“). Telefonickou podporou se rozumí konzultace ohledně probírané látky, případně konzultace při obchodování na demo účtu, a to v rozsahu délky trvání jedné podpory do 15 minut. Vyžádá-li si konzultovaný problém delšího trvání konzultace, sjedná si Klient telefonicky osobní konzultaci nebo přes komunikační prostředky (Skype, Google Meet). Jakákoliv konzultace v rámci Telefonické podpory není zamýšlena a nemá být vykládána jako jakékoliv investiční doporučení, nýbrž slouží čistě pro výukové účely a pouze a jen pro obchodování na tzv. demo účtu s fiktivními, nikoliv reálnými prostředky, pokyny a trhy. Telefonická podpora bude Lektorem poskytnuta Klientovi od pondělí do pátku v době mezi 9:00 – 19:00 hod. Nedojde-li k telefonickému spojení na žádost Klienta okamžitě (Lektor hovor nepřijme či volaný hovor zmešká), Lektor kontaktuje Klienta zpětným voláním do 2 hodin v rámci výše vymezené doby.

3.7 Poskytovatel poskytne Klientovi konzultaci při založení tréninkového demo účtu.

3.8 Po ukončení Výuky má Klient nárok na až 6 konzultací v ceně Výuky. Délka jedné konzultace je až 60 minut a má formu ústní (při osobním kontaktu) nebo přes komunikační prostředky (Skype, Google Meet). Termín konzultace lze dohodnout v pracovních dnech od 10:00 do 18:00. Konzultaci Klient může využít na zopakování látky z Výuky, případně na konzultace při obchodování na demo účtu či reálném účtu. Jakákoli informace podaná na konzultaci není zamýšlena a nemá být vykládána jako jakékoli investiční doporučení, nýbrž slouží čistě pro výukové a informační účely. Jak s těmito přijatými informacemi z konzultace Klient naloží, je čistě na zodpovědnosti a svobodném uvážení Klienta.

4. Seznam témat výuky pro jednotlivé sektory

4.1 Seznam a rozsah témat se budou lišit dle konkrétního sektoru, který si Klient zvolí.

4.2 Seznam témat Výuky – FOREX (8 témat):  

 • Úvod do světa investic a základní pojmy
 • Ovládání obchodní platformy
 • Money Management, RRR a Psychologie obchodování
 • Time Management
 • Technická analýza
 • Moving Average s periodou 8 a 18
 • Fibonacci retracement a pyramidování
 • Fundamentální analýza a strategie hedgování

4.3 Seznam témat Výuky – kryptoměny (11 témat):

 • Úvod do světa kryptoměn a základní pojmy
 • Výběr kvalitní kryptoměny a Coinmarketcap.com
 • Kryptoměnové burzy
 • Ovládání trezoru
 • Proces nákupu a prodeje v praxi
 • Ovládání obchodní platformy
 • Time Management
 • Technická analýza
 • Fibonacci retracement a pyramidování
 • strategie HODL a řízení portfolia

4.4 Seznam témat Výuky – cenné kovy (6 témat):

 • Úvod do světa cenných kovů
 • Základy obchodování fyzického zlata a Uložení fyzického zlata
 • Ovládání obchodní platformy
 • Technická analýza
 • Fibonacci retracement
 • Price Action

5. Odměna a platební podmínky

5.1 Odměna za poskytnuté služby v rozsahu stanoveném v čl. 3 a 4 těchto obchodních podmínek je uvedena na zálohové faktuře, kterou Klient obdrží po potvrzení přijetí elektronické objednávky (cena je na zálohové faktuře uvedena včetně DPH).

5.2 Dle dohody stran Klient odměnu dle této Smlouvy uhradí Poskytovateli bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele č. 2112928451/2700, vedený u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Formu platby si Klient vybere při vyplňování objednávkového formuláře.

5.3 Klient je oprávněn v rámci sjednané odměny dle bodu 5.1. těchto obchodních podmínek využívat služby v celém jejich rozsahu stanoveném těmito podmínkami za předpokladu, že služby bude Klient využívat v přiměřeném rozsahu, v souladu s dobrými mravy a nikoliv šikanózně. Užije-li Klient služeb poskytovaných Poskytovatelem Klientovi v rozporu s ustanovením tohoto odstavce, je Klient povinen uhradit Poskytovateli za takové užité služby odměnu nad rámec odměny dle bodu 5.1. Smlouvy, a to ve výši v místě a čase obvyklém pro takové služby.

5.4 Poskytovatel má právo na úhradu celé sjednané odměny i v případě, že Klient nevyužije plný rozsah poskytovaných služeb uvedených v čl. 3 a 4 těchto obchodních podmínek.

5.5 Odměna je splatná na základě zálohové faktury vystavené Poskytovatelem Klientovi. Faktura musí obsahovat všechny zákonem předepsané náležitosti a řádné označení Poskytovatele i Klienta.

5.6 Faktura bude Poskytovatelem Klientovi zaslána elektronicky na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v objednávkovém formuláři společně s potvrzením objednávky. Doručením do e-mailové schránky Klienta se faktura považuje za řádně doručenou.

5.7 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti právními předpisy, je Klient oprávněn zaslat ji Poskytovateli ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, opravě či vystavení nové faktury, aniž se tak dostane do prodlení s její úhradou. Okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.

6. Podmínky poskytnutí výuky

6.1 Poskytovatel je povinen zajistit Výuku ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných termínech. Termín 1. lekce je pevně sjednán po zaplacení odměny za Výuku, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Finálně dohodnutý termín mezi oběma stranamy je potvrzen Klientovi v e-mailové zprávě od Poskytovatele. Termíny dalších lekcí budou stranami individuálně domlouvány dle časových možností Klienta a kapacit Poskytovatele, a to následovně:

 • termín bude domluven při poslední lekci;
 • Klient kontaktuje Poskytovatele telefonicky pro sjednání termínu a strany sjednají termín;
 • nekontaktuje-li Klient Poskytovatele ve lhůtě do 14 dnů od posledního uskutečněného termínu lekce, kontaktuje Klienta Poskytovatel telefonicky či e-mailem a vyzve jej k dohodnutí termínu, strany následně dohodnou termín lekce či podmínky dalšího kontaktu, kdy dohodnou termín lekce.

6.2 Poskytovatel je povinen zajistit Výuku v podmínkách k Výuce způsobilým. Způsobilými podmínkami se rozumí vhodná učební místnost (v případě lekce uskutečněné při osobním kontaktu) nebo na straně Poskytovatele fungující elektronické komunikační prostředky pro spojení s Klientem (v případě lekce přes komunikační prostředky SKYPE, Google Meet). K tíži Poskytovatele nelze přičíst, nedojde-li ke spojení Poskytovatele a Klienta z technických důvodů na straně Klienta.

6.2 Poskytovatel zajistí pro Výuku poskytovanou v učebnách Poskytovatele potřebné technické vybavení, učební pomůcky a podklady.

6.3 Nemá-li Klient k dispozici vlastní technické vybavení (zejména počítač a internetové připojení) pro zpracování úkolů zadávaných v rámci Výuky k samostudiu, může po domluvě s Poskytovatelem využít prostor, technického vybavení a internetového připojení Poskytovatele ve výukových prostorách Poskytovatele. Na poskytnutí výhod dle předchozí věty nevzniká Klientovi nárok, poskytnutí se řídí dohodou stran ad hoc. Poskytovatel může poskytnutí výhod dle tohoto odstavce Klientovi v odůvodněných případech (zejména z administrativně technických, personálních, či kapacitních důvodů) odepřít.

6.4 V případě, že Výuku nebude možno v odůvodněných případech (zejména z administrativně technických, personálních, či kapacitních důvodů) uskutečnit v souladu s podmínkami dle čl. 6 těchto podmínek, má Poskytovatel právo zvolit náhradní způsob jejího provedení (jiné prostory, jiné vhodné elektronické komunikační prostředky, jiný termín). Na tuto skutečnost Poskytovatel Klienta upozorní a poskytne Klientovi veškeré nezbytné informace potřebné k řádnému uskutečnění Výuky a účasti Klienta na Výuce (zejména místo, termín, čas Výuky, elektronický prostředek Výuky apod.).

6.5 V případě prodlení Klienta se zaplacením odměny za poskytnuté služby není Poskytovatel v prodlení s poskytnutím služeb Klientovi, a Poskytovatel je zároveň oprávněn po dobu prodlení Klienta se zaplacením odměny za Výuku nezahájit poskytování služeb.

6.6 Klient se zavazuje k tomu, že nesdělí žádné informace a z nich nabyté dovednosti a znalosti ani neumožní přístup k informacím a z nich nabytých znalostí a dovedností, které při Výuce obdržel, třetím osobám formou poskytování vzdělávání za úplatu či obdobnou formou činnosti, která by přímo konkurovala činnosti Trading Academy s.r.o., a to jak během trvání tohoto smluvního vztahu, tak po jejím ukončení po dobu trvání 5 let od data ukončení poskytování Výuky.

6.7 Poruší-li Klient svou povinnost dle bodu 6.6 těchto podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč. Smluvní pokuta je v takovém případě splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty Klientovi. Má se za to, že řádným doručením výzvy je osobní předání, zaslání prostřednictvím kurýrní služby s poskytnutím potvrzení doručení nebo ověřenou elektronickou zprávou na adresu příslušné smluvní strany. Doručování prostřednictvím držitele poštovní licence se rozumí, že zpráva je doručována poštovní zásilkou ve formě doporučeného dopisu na doručovací adresu smluvní strany uvedenou v objednávkovém formuláři. Dnem doručení se rozumí den přijetí poštovní zásilky, nebo den odmítnutí přijetí poštovní zásilky. Nebude-li poštovní zásilka přijata ani odmítnuta, rozumí se dnem doručení třetí (3) den ode dne odevzdání poštovní zásilky k poštovní přepravě.

6.8 Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

6.9 Po předchozí domluvě mezi Klientem a Poskytovatelem lze Výuku přerušit, a to na maximální dobu 3 měsíců kumulativně (tzn., že Výuku lze přerušit i opakovaně, kdy celková doba za všechna přerušení nepřesáh  ne lhůtu 3 měsíců). Původní lhůtu Výuky 9 měsíců tak lze prodloužit až na 12 měsíců od absolvování 1. lekce Klientem. Konkrétní datum a doba přerušení jsou domluveny telefonicky či prostřednictvím e-mailu (konkrétní datum a dobu opět zašle Poskytovatel Klientovi v potvrzovacím e-mailu). O tuto dobu pak Poskytovatel automaticky prodlouží konečnou lhůtu Výuky. Poskytovatel si zavede konkrétní dobu prodloužení a nové datum ukončení výuky do své databáze ke Klientovi.

7. Zánik závazku

7.1 Klient má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:

 • se Poskytovatel s Klientem nedomluví na náhradním termínu první lekce Výuky po dobu delší než 2 měsíce ode dne původního předpokládaného termínu první lekce Výuky.

7.2 Poskytovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:

 • Klient je v prodlení se zaplacením odměny delším než 1 týden.

7.3 Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od kupní smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.

7.4 Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé straně. Ustanovení o doručování ujednané v bodě 6.7. Smlouvy platí obdobně.

7.5 Smluvní strany sjednávají, že absolvoval-li Klient alespoň 1 lekci Výuky, nelze již od této kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě může smluvní strana vyvolat zamýšlený zánik závazků jedině výpovědí dle bodu 7.7. a násl. těchto obchodních podmínek.

7.6 Odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran platně od této kupní smlouvy před absolvováním alespoň 1 lekce Výuky Klientem, jsou strany povinny si vrátit vše, co od druhé smluvní strany v souvislosti s těmito obchodními podmínkami obdržely. Poskytovatel je zejména povinen případně již Klientem zaplacenou odměnu v plné výši zaslat zpět na bankovní účet, z něhož byla úhrada odměny učiněna, a to nejdéle do 30 dnů ode dne právních účinků odstoupení. Klient je zejména povinen vrátit všechny převzaté výukové materiály a prostředky.

7.7 Klient má právo vypovědět tuto kupní smlouvu písemnou výpovědí bez udání důvodu. Poskytovatel má právo vypovědět tuto Smlouvu písemnou výpovědí na základě hrubého porušení smluvních podmínek. Strany sjednávají 14denní výpovědní lhůtu, která počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení o doručování ujednané v bodě 6.8 Smlouvy platí obdobně.

7.8 Pokud dojde k výpovědi Smlouvy Klientem či z důvodu na straně Klienta poté, kdy Klient absolvoval alespoň 1 lekci Výuky, není Poskytovatel povinen vrátit zaplacenou odměnu Klientovi a Klient nemá právo po Poskytovateli tuto částku požadovat. V takovém případě se na uhrazenou odměnu hledí jako na spravedlivou odměnu za doby účinků výpovědi poskytnuté služby dle této Smlouvy.

7.9 Jestliže Klient, který předtím absolvoval alespoň 1 lekci Výuky, po dobu 6 měsíců od data poslední Klientem absolvované lekce nereaguje na apely ze strany Poskytovatele o domluvení lekce, není domluven pevný termín lekce mezi Poskytovatelem a Klientem nebo si Klient v domluvený termín připravenou lekci nepřevezme či se jí nezúčastní, jsou Výuka a služby dle této Smlouvy považovány za řádně poskytnuté.

8. Důvěrnost a ochrana osobních údajů

8.1 Klient tímto dává souhlas Poskytovateli s tím, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka ve své databázi.

8.2 Poskytovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě Smlouvy Klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právním předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním osobních údajů Klienta jsou uvedeny v příloze č. 1, této Smlouvy.

8.3 Konkrétní způsob zpracování osobních údajů naleznete na https://trading-academy.cz/gdpr.

9. Disclaimer

9.1  Veškeré informace, data a názory, které Klient od Poskytovatele během trvání Výuky obdrží, vycházejí čistě z osobních zkušeností ze soukromého obchodování Lektorů a jsou určeny čistě pro informační a vzdělávací účely. Pokud jsou v takovýchto informacích, datech a názorech zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení nebo radu jiného typu, např. daňové či právní povahy. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Klienta. Společnost Trading Academy s.r.o. neposkytuje jakékoliv makléřské služby a nezprostředkovává prodej či nákup jakýchkoliv finančních instrumentů ani nepřijímá pokyny k takovýmto úkonům. Investice do finančních nástrojů uváděných při Výuce podléhají určitým rizikům. Cena finančního nástroje může klesnou i vzrůst. Budoucí výkonnost finančního nástroje není zaručena výkonností finančního nástroje v minulosti. Je tedy možné, že se investovaná částka nemusí vrátit. Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědni za jakoukoli ztrátu či škodu, která Klientovi v důsledku využití informací získaných na základě této Smlouvy vznikla.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.

10.2 Tyto obchodní podmínky Poskytovatel může zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.

10.3 U vybraných služeb si Poskytovatel vyhrazuje právo upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušné služby a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.