Obchodní podmínky VIP Room

Naposledy aktualizováno: 28. 8. 2023

Aby naše spolupráce probíhala od hladce, budou se naše smluvní vztahy řídit těmito podmínkami. Tyto podmínky platí pro poskytování přístupu do VIP Roomu na bázi mesíčního předplatného, kdy kupní smlouva byla uzavřena skrz elektronický objednávkový formulář. 

Poskytovatelem VIP Roomu je naše společnost Trading Academy s.r.o. se sídlem na adrese Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257411. 

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele v případě, že je Kupující fyzická osoba nepodnikající.

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit.

1. Předmět koupě

1.1 Předmětem koupě je přístup do členské sekce VIP Room (dále je "VIP Room") v rozsahu a za podmínek dále uvedených a Kupující se zavazuje za tuto poskytnutou službu Poskytovateli zaplatit sjednanou odměnu.

1.2 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví prodávajícího, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

2. Rozsah služeb

2.1 Kupující v VIP Roomu bude mít neomezený přístup k následujícímu:

  • pravidelná živá vysílání Live Trénink 2x měsíčně (samotné vysílání bude probíhat na platformě WebinarJam)
  • záznamy ze všech předchozích vysílání Live Trénink
  • analýza trhů EURUSD, BTCEUR, XAUUSD aktualní pro daný týden 
  • archiv předchozích analýz v daném kalendářním roce
  • seznam fundamentů kategorie A pro aktuální měsíc
  • přístup k VIP článkům

2.2 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví prodávajícího, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

3. Objednávka

3.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky na webových stránkách Poskytovatele. 

3.2 Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webových stránek Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Cena za jednotlivá členství je uvedena v webových stránkách Poskytovatele a také v objednávkovém formuláři. Tato částka je fixní. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.2 Platební metoda je napojena na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. S údaji platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

4.3 Členství je uhrazováno pomocí opakovaných plateb. Jde o automatické strhávání měsíční platby (v případě měsíčního předplatného) nebo roční platby (v případě ročního předplatného) za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. poprvé 1 měsíc (v případě měsíčního předplatného) a 1 rok (v případě ročního předplatného) ode dne a hodiny, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě. Po započetí každého nového období nevzniká nárok na navrácení již stržené částky za toto období.

O tom, že platba je založena, jako opakovací je uživatel informován v e-mailu se stavem platby, kde po rozkliknutí ověření stavu platby je uvedena informace o opakované platbě a dále možnost zrušení opakování.

4.4 Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při objednávce. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby a podobně.

4.5 Kupující musí informovat prodávajícího o změnách týkajících se ukončení členství minimálně 24 hodin před koncem daného období, jinak mu bude stržena částka za refundaci platby.

4.6 Pokud se kupující rozhodne, že dále nebude využívat přístup do VIP Roomu, může využívání zrušit a tím zrušit i strhávání opakovaných plateb. Zrušení opakovaných plateb a účtu ve VIP Roomu lze napsat na náš e-mail info@trading-academy.cz.

5. Zánik závazku

5.1 Pokud chce kupující přestat využívat VIP Room, kontaktuje Poskytovatele na e-mail info@trading-academy.cz s žádostí o ukončení členství alespoň 7 dní před koncem aktuálního členství. Poskytovatel na základě toho zruší u Kupujícího opakované platby a odebere přístup do VIP Roomu po vypršení lhůty daného členství, během kterého došlo k žádosti o ukončení členství ze strany Kupujícího.

5.2 Poskytovatel má právo odebrat Kupujícímu přístup do VIP Roomu, pokud došlo k 3 opakovaným neúspěšným pokusům o stržení platby z platební karty Kupujícího. K odebrání přístupu dojde vždy po vypršení lhůty aktuálního členství.

6. Odpovědnost

6.1 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7. Důvěrnost a ochrana osobních údajů

7.1 Kupující tímto dává souhlas Poskytovateli s tím, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka ve své databázi.

7.2 Poskytovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě Smlouvy Klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právním předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním osobních údajů Klienta jsou uvedeny v příloze č. 1, této Smlouvy.

7.3 Konkrétní způsob zpracování osobních údajů naleznete na https://trading-academy.cz/gdpr.

8. Disclaimer

8.1  Veškeré informace, data a názory, které Kupující od Poskytovatele v rámci členství ve VIP Roomu, vycházejí čistě z osobních zkušeností ze soukromého obchodování a jsou určeny čistě pro informační a vzdělávací účely. Pokud jsou v takovýchto informacích, datech a názorech zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení nebo radu jiného typu, např. daňové či právní povahy. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Kupujícího.

8.2 Společnost Trading Academy s.r.o. neposkytuje jakékoliv makléřské služby a nezprostředkovává prodej či nákup jakýchkoliv finančních instrumentů ani nepřijímá pokyny k takovýmto úkonům. Investice do finančních nástrojů uváděných při Výuce podléhají určitým rizikům. Cena finančního nástroje může klesnou i vzrůst. Budoucí výkonnost finančního nástroje není zaručena výkonností finančního nástroje v minulosti. Je tedy možné, že se investovaná částka nemusí vrátit. Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědni za jakoukoli ztrátu či škodu, která Kupujícímu v důsledku využití informací získaných na základě této Smlouvy vznikla.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.

9.2 Tyto obchodní podmínky Poskytovatel může zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.

9.3 U vybraných služeb si Poskytovatel vyhrazuje právo upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušné služby a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

9.4 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28. 8. 2023 Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://trading-academy.cz/, popřípadě dalšími informačními kanály. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://trading-academy.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.