+420 778 770 337
support@trading-academy.cz

Obchodní podmínky Trading Scanner

Společnost Trading Academy s.r.o., IČO: 050 49 130, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257411, poskytuje služby v oblasti vzdělávacích akcí, poradenství a individuálního vzdělávání a také prodeje produktů prostřednictvím webových stránek http://trading-academy.cz. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Trading Academy s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné.

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

TRADING SCANNER 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané na základě Obchodního zákoníku České republiky upravují obchodní vztahy mezi společností Trading Academy s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Klient“), které objednávají software Trading Scanner (dále jen "Software"), licenci k softwaru Trading Scanner (dále jen "Licence") a související služby (celé dohromady "Trading Scanner").

1.2 Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká na základě odeslání vyplněného objednávkového formuláře a přijetí ze strany Poskytovatele.

1.3 Uzavřená smlouva se řídí především těmito následujícími obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti; Zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami a pokyny uvedenými na našich webových stránkách zejména při uzavírání smlouvy; objednávkou a jejím přijetím z naší strany. V otázkách neupravených smlouvou se vzájemná práva a povinnosti řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Odesláním objednávkového formuláře Klient stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2. Předmět plnění

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi Trading Scanner v odpovídající délce trvání Licence, kterou si Klient při objednávce zvolil a Klient se zavazuje Poskytovateli zaplatit za poskytnutý Trading Scanner Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

3. Objednávání a uzavření smlouvy

3.1 Pro uzavření smlouvy je nutné, buď odeslání objednávkového formuláře v souladu s těmito obchodními podmínkami a přijetí této objednávky ze strany Poskytovatele. Prezentace služby na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 

3.2 Objednávku lze podat prostřednictvím našeho webového rozhraní (vyplněním formuláře). Objednávka musí obsahovat všechny povinné informace předepsané ve formuláři.

3.3 Údaje uvedené při objednávce jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně Klient neprodleně informuje Poskytovatele telefonicky či e-mailem.

3.4 O obdržení objednávky bude Klient informován. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Klientovi doručeno přijetí objednávky ze strany Poskytovatele na e-mailovou adresu, kterou Klient uvedl v objednávkovém formuláři.

4. Cena

4.1 Uvedené ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků na webovém rozhraní. 

4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na udělování slev z původní ceny. 

5. Platební podmínky

5.1 Klient má možnost zaplatit kupní cenu za Trading Scanner Poskytovateli skrz platební bránu nebo převodem na bankovní účet Poskytovatele. 

5.2 Součástí dodávky je daňový doklad - faktura v elektronické podobě (pdf).

6. Dodání Softwaru a Licence

6.1 Software je dodán ve chvíli, kdy je potvrzeno ze strany Poskytovatele přijetí platby od Klienta v odpovídající výši.

6.2 Klient obdrží odkaz ke stažení Softwaru v e-mailové zprávě potvrzující přijetí jeho platby Poskytovatelem.

6.3 Zároveň při potvrzení přijetí platby obdrží přístup do členské sekce Trading Scanner, ve které Klient nalezne veškeré dokumenty a návody potřebné pro instalaci, spuštění a ovládání Softwaru.

6.4 Po instalaci Softwaru do platformy Klienta dle příslušného návodu Klient odešle ID, které mu bylo uděleno, na adresu: support@trading-academy.cz

6.5 Do 24 hodin od odeslání příslušného e-mailu (z článku 6.4) mu bude zaslán licenční klíč, který dle příslušného návodu vloží do Softwaru, a tím by měl být Software zprovozněn. Licenční klíč je platný od okamžiku zaslání Poskytovatelem Klientovi do lhůty, kterou si Klient při objednávce zvolil. Od té chvíle Klientovi začíná běžet doba trvání konkrétního typu licence.

7. Trvání smlouvy

7.1 Kupní smlouva je uzavřena do konce doby trvání konkrétního typu licence, tzn. k poslednímu dni, kdy je licence aktivní (dále "doba"). 

7.2 Na konec (tedy datum ukončení) této doby bude Klient Poskytovatelem upozorněn přímo v platformě.

7.3 Po uplynutí doby konkrétní zakoupené licence Klientem je smlouva automaticky považována za ukončenou.

7.4 Pokud si bude chtít Klient licenci prodloužit, učiní novou objednávku u Poskytovatele. Jakmile bude objednávka potvrzena a zaplacena a Klient opět zašle na support@trading-academy.cz vygenerované ID, Poskytovatel zašle Klientovi nový licenční klíč.

8. Servis

8.1 Prodej Trading Scanneru, servis, vyřizování reklamací a veškerou komunikaci s Klientem zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím telefonické komunikace v pracovní dny od 9:00 do 18:00 na mobilním telefonu +420 778 770 334. Případně prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese: support@trading-academy.cz

8.2 Servis je poskytována po celou dobu trvání licence Softwaru.

8.3 Poskytovatel zaručuje, že Trading Scanner pracuje v souladu s jeho popisem obsaženým v souvisejících materiálech. Servis je poskytován pouze v případě, že Trading Scanner bude provozován v souladu s doporučením Poskytovatele. Pokud během trvání lhůty Licence Klient zjistí, že odeslaný Software nebo Licenci nelze použít ke zprovoznění objednaného Trading Scanneru nebo chování Softwaru odporuje popisu v souvisejících materiálech, předá Klient Poskytovateli přesný popis zjištěné závady. V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání Software v souladu s jeho popisem v souvisejících materiálech, Poskytovatel umožní Klientovi neprodleně a bezplatně přístup k opravené verzi Softwaru. Poskytovatel se pak zavazuje, že Klientovi prodlouží dobu trvání Licence přesně o tu dobu, v které bylo Klientovi znemožněno kvůli výše zjištěné závadě Software používat (tzn. od doby nahlášení závady Klientem Poskytovateli po dodání opravené verze Softwaru od Poskytovatele Klientovi).

8.4 Pokud zjištěnou závadu nelze Poskytovatelem odstranit, a je tím prokazatelně znemožněno další používání Softwaru Klientem (ať už je to znovuzprovoznění Softwaru nebo jeho náhrada opravenou verzí), Poskytovatel se zavazuje vrátit poměrnou část z původní zaplacené částky. A to ve výši dle počtu dní, počínaje nahlášením závady Klientem , které ještě zbývají do konce platnosti daného typu licence, kterou si Klient zakoupil. Příklad: pokud si Klient zaplatil 29 990 Kč na 3 měsíce a software nebylo možné používat od 60. dne trvání licence, bude Klientovi vrácena částka: (29 990/95 dní)*35 dní = 11 050 Kč.

9. Odstoupení od smlouvy, Výpověď smlouvy

9.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že Klient neuhradí do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy požadovanou částku za Trading Scanner.

9.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se objeví překážka, která mu znemožní poskytnout dohodnuté plnění. V takovém případě Poskytovatel do 30 dní od nahlášení překážky Poskytovatelem Klientovi vrátí Klientovi částku, která bude vypočítána dle počtu dní, které ještě zbývají do konce platnosti doby daného typu licence. Příklad: pokud Klient zaplatil 29 990 Kč na 3 měsíce a software nebylo možné používat od 60. dne doby trvání licence, bude Klientovi vrácena částka: (29 990/95 dní)*35 dní = 11 050 Kč.

9.3 Klient má právo odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy v případě, pokud mu byl dodán Software, ale ještě nikoli Licence (myšlen licenční klíč), která by tento program zprovoznila. V tomto případě je Poskytovatel povinen vrátit Klientovi celou částku za nákup Trading Scanneru do 20 dnů od přijetí Poskytovatelem žádosti od Klienta o odstoupení od kupní smlouvy.

9.4 Jelikož se jedná o digitální software a elektronickou licenci Scanneru, Klient není oprávněn do 14 dnů od převzetí plnění (tzn. od převzetí programu i licenčního klíče) bez udání důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od kupní smlouvy.

9.5 Během doby trvání licence není možné smlouvu vypovědět vzhledem ke skutečnosti, že jakmile je licenční klíč vygenerovaný, nelze již jakkoli upravovat jeho délku platnosti.

10. LICENČNÍ PODMÍNKY

10.1 Před použitím Softwaru si pozorně přečtěte tyto podmínky této Licenční Smlouvy k použití Softwaru. Používáním Softwaru Trading Scanner souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy. Pokud s nimi nesouhlasíte, obraťte se neprodleně na podporu na e-mailové adrese: support@trading-academy.cz.

10.2 Obecné informace. Software a dokumentace doprovázející tuto smlouvu je vám licencována, nikoli prodána, Poskytovateli Trading Scanneru, kteří jsou zastoupeni při veškerém jednání s Klienty společností Trading Academy s.r.o. (Poskytovatelé Trading Scanneru a společnost Trading Academy vždy jednají společně a jsou v této smlouvě dále označeni jako „Trading Academy“). A to k použití výhradně v souladu s podmínkami této smlouvy. Trading Academy si ponechává vlastnictví Softwaru a vyhrazuje si veškerá práva, která Vám nejsou výslovně udělena. Podmínky této smlouvy budou platné pro veškeré aktualizace softwaru poskytnuté Trading Academy, které nahradí a/nebo doplní původní Software, pokud nebude tato aktualizace doprovázena zvláštní licencí. V takovém případě budou platit podmínky takové licence.

10.3 Udělení licence a omezení. Za podmínek této smlouvy vám Trading Academy uděluje nevýhradní licenci na používání jedné kopie Softwaru. Každá Licence se vždy bude vztahovat ke konkrétnímu číslu obchodního účtu a jménu Klienta na platformě Metatrader 4. Na základě toho se v Softwaru vygeneruje unikátní ID kód, jedinečný pro každou kombinaci čísla obchodního účtu a jména Klienta . Na základě přijetí tohoto kódu Poskytovatelem od Klienta skrz e-mailovou komunikaci, obdrží Klient licenční klíč ke spuštění a následnému používání programu s danou platností dle kupní smlouvy.

10.4 Omezení licence. Licenční klíč je platný vždy pouze pro danou kombinaci ID a období trvání licence. Nesmíte a souhlasíte s tím, že nebudete ani neumožníte jiným osobám kopírovat (kromě případů výslovně povolených touto smlouvou), dekompilovat, převádět ze strojového kódu, zpětně analyzovat nebo se snažit odvodit zdrojový kód nebo vytvářet odvozená díla ze Softwaru nebo jeho částí ani pro ně vytvářet instalační program (kromě případů výslovně povolených platnými zákony). 

10.5 Předání. Nesmíte a souhlasíte s tím, že nebudete ani neumožníte jiným osobám prodávat, dále distribuovat, pronajímat, půjčovat nebo licencovat Software.

10.6 Ukončení. Tato smlouva zůstává v platnosti, dokud nevyprší lhůta konkrétní licence. Právo používat Software automaticky ztratíte, a to bez upozornění ze strany společnosti Trading Academy, pokud porušíte jakékoli licenční podmínky. Po ukončení této smlouvy musíte přestat používat Software a zničit všechny kopie Softwaru, které vlastníte nebo ovládáte. Ustanovení odstavců 5, 6, 10, 11 a 12 zůstávají v platnosti i v případě vypršení platnosti či ukončení této smlouvy.

10.7 ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY. DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM JSOU SOFTWARE A SLUŽBY TRADING ACADEMY POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ S VEŠKERÝMI CHYBAMI A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁTE SOFTWARE A SLUŽBY TRADING ACADEMY NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE VEŠKERÉ RIZIKO SOUVISEJÍCÍ S DOSTATEČNOU KVALITOU, VÝKONEM, PŘESNOSTÍ A VÝKONEM SPOČÍVÁ NA VÁS, A TO DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM. SPOLEČNOST TRADING ACADEMY A JEJÍ POSKYTOVATELÉ SOFTWARU A LICENCÍ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A UJIŠTĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH SE SOFTWAREM A SLUŽBAMI TRADING ACADEMY, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, MIMO JINÉ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A/NEBO UJIŠTĚNÍ OBCHODOVATELNOSTI, DOSTATEČNÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. TRADING ACADEMY NEZARUČUJE NERUŠENÉ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO SLUŽEB TRADING ACADEMY ANI TO, ŽE FUNKCE V SOFTWARU NEBO SLUŽBÁCH TRADING ACADEMY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE PROVOZ SOFTWARU NEBO SLUŽEB TRADING ACADEMY BUDE NEPŘERUŠEN NEBO BEZ CHYB, NICMÉNĚ POKUD BUDE FUNKČNÍ CHYBA NALEZENA A OHLÁŠENA, TRADING ACADEMY SE ZAVAZUJE JI OPRAVIT (dle článku 6). ŽÁDNÝ Z PRODEJCŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI TRADING ACADEMY NENÍ OPRÁVNĚN UPRAVOVAT, ROZŠIŘOVAT NEBO PŘIZPŮSOBOVAT TUTO ZÁRUKU. Některé právní řády neumožňují vyloučení implikovaných záruk nebo omezení platných zákonných práv spotřebitele, proto pro vás výše uvedená vyloučení a omezení nemusí platit.

10.8 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY, KTEROU NEZAKAZUJE ZÁKON, NEBUDOU SPOLEČNOST TRADING ACADEMY ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SOFTWARU A LICENCÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S DODÁNÍM NÁHRADNÍCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB, ZTRACENÉ ZISKY, ZTRÁTU INFORMACÍ NEBO DAT NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY JAKKOLI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODEJE, LICENCOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU TRADING ACADEMY, A TO Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, KVŮLI PŘEČINU NEBO JINAK), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TRADING ACADEMY BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TRADING ACADEMY A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ZA PRODUKT NEBO SLUŽBY TRADING ACADEMY, KTERÝCH SE TATO ODPOVĚDNOST TÝKÁ. Výše uvedená omezení budou platná i v případě, že výše uvedená náprava nesplní svůj účel. Vzhledem k tomu, že některé právní řády neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás výše uvedená omezení vztahovat. Výše uvedená omezení se nevztahují na případy zranění, pokud je příslušným zákonem tato odpovědnost vyžadována (do rozsahu stanoveného tímto zákonem).

10.9 Právní záruky týkající se exportu. Souhlasíte s tím, že nesmíte exportovat ani reexportovat Software v rozporu s platnými zákony nebo předpisy České republiky.

10.10 Zástupci a nakupující představující třetí stranu. Pokud Software nakupujete v zastoupení jiné fyzické nebo právnické osoby, zaručujete, že jste oprávněni zavázat fyzickou nebo právnickou osobu, pro kterou Software nakupujete, k plnění podmínek vyplývajících z této Smlouvy.

10.11 Rozhodné právo a oddělitelnost. Tato Smlouva bude spravována a interpretována výhradně v souladu se zákony České republiky, bez ohledu na skutečnost, zda bude použito uplatnění práva na výběr rozhodného práva nebo předpisů, či nikoli. Pokud by soud z jakéhokoli důvodu shledal některá ustanovení této Smlouvy nebo její části jako nevynutitelné v souladu s příslušnou jurisdikcí, musí být plnění těchto ustanovení Smlouvy vynuceno v maximálním možném povoleném rozsahu tak, aby byl ovlivněn záměr zúčastněných stran, a zbývající část této Smlouvy zůstává v plné platnosti a účinnosti.

10.12 Úplná smlouva; Rozhodný jazyk. Tato Smlouva představuje veškeré dohody mezi oběma stranami týkající se použití Softwaru a nahrazuje všechny dřívější nebo současné ústní či písemné dohody, ujednání nebo smlouvy v této záležitosti. Žádný dodatek ani úprava této smlouvy nebudou závazné, pokud nebudou v písemné podobě a podepsané Trading Academy.

10.13 Aktualizace. Trading Academy se zavazuje poskytovat aktualizace a podporu pro Software. V případě, že Trading Academy, zcela dle svého uvážení, poskytne pro váš produkt aktualizace a/nebo vylepšení Softwaru („Aktualizace“), souhlasíte s tím, že Trading Academy smí kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit tyto Aktualizace. 

10.14 Software je chráněn zákony České republiky na ochranu autorských práv a ustanoveními mezinárodních dohod. Neoprávněné rozmnožování a distribuce Softwaru jsou trestné podle občanského a trestního práva.

11. Disclaimer 

11.1 Veškeré informace a data, které Klient během užívání Trading Scanneru obdrží, jsou určeny čistě pro informační účely a nejsou určeny k poskytování investičního poradenství nákupu anebo prodeje nebo vlastního doporučení týkající se jedné nebo více transakcí týkajících se určitého finančního nástroje. Informace o minulé výkonnosti investice nebo investiční strategie nezaručují a nejsou zárukou budoucích výkonů. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Klienta.

11.2 Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědní za jakoukoli ztrátu či škodu, která Klientovi v důsledku využití informací získaných ze Scanneru vznikla. 

11.3 CFD a Forex jsou pákové produkty. Obchodování s marží je spojeno s vysokou mírou rizika a ztráty mohou dosáhnout hodnoty vyšší, než jaké činily Vaše vklady. Nehodí se tedy pro každého a je potřeba, aby se Klient seznámil s veškerými riziky. 

 

DŮVĚRNOST

1. Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci, se kterou přišel do kontaktu v souvislosti s plněním smlouvy (dále jen „Důvěrné informace“).

2. Povinnost mlčenlivost podle části 1. platí s výjimkou:

  • Poskytovatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím důvěrné informace,
  • právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít důvěrnou informaci,
  • je to podle jakékoli dohody nebo další smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem dovoleno.

3. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou během jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti

4. Tímto Klient dává souhlas Poskytovateli s tím, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

5. Kompletní ochrana a zásady zpracování osobních údajů Klientů naleznete na https://trading-academy.cz/gdpr

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, obrázky, fotografie, loga apod.) je chráněn autorským právem Trading Academy s.r.o. nebo právy dalších osob. Obsah nesmí být bez předchozího souhlasu držitele autorských práv měněn, kopírován, rozmnožován, šířen či používán k jakémukoli účelu. Názvy a označení zboží a služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

2. Trading Academy s.r.o. nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní je zakázáno používat postupy, které by mohly narušit funkci systém nebo ho nepřiměřeně zatěžovat. 

3. Pokud se při užívání webového rozhraní uživatel dopustí jakéhokoli nezákonného či neetického jednání, je Trading Academy s.r.o. oprávněna omezit, pozastavit nebo ukončit přístup tohoto uživatele na webové rozhraní, a to bez náhrady. V případě vzniku prokazatelné škody je zodpovědný uživatel za tuto škodu povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Společnost Trading Academy s.r.o. je plátcem DPH. 

2. Společnost Trading Academy s.r.o. neposkytuje jakékoliv makléřské služby a nezprostředkovává prodej či nákup jakýchkoliv finačních instrumentů ani nepřijímá pokyny k takovýmto úkonům.

3. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 778 770 334 nebo nám napište na info@trading.academy.cz. 

4. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

4.1 Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

4.2 Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8. 12. 2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://trading-academy.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Trading Academy s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://trading-academy.cz/obchodni-podminky-ts/ a je označena datem účinnosti.