Obchodní podmínky Semináře/Webináře

Naposledy aktualizováno: 29. 6. 2023

Aby celý proces od přihlášení po účast na našich placených webinářích/seminářích (dále jen "Akce") probíhal hladce, budou se naše smluvní vztahy řídit těmito podmínkami. Tyto podmínky platí pro účast Kupujícího na placeném semináři/webináři, kdy kupní smlouva byla uzavřena skrz elektronický objednávkový formulář. 

Poskytovatelem Akcí je je naše společnost Trading Academy s.r.o. se sídlem na adrese Na Strží 1702/65, 140 00 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257411. 

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele v případě, že je Klient fyzická osoba nepodnikající.

1. Definice 

1.1 "Akce" znamená jednak přednášky, semináře a školení konané za fyzické přítomnosti Kupujících, tak online webináře.

2. Předmět koupě 

2.1 Předmětem koupě je závazná rezervace místa pro Kupujícího na Akci a Kupující se zavazuje za tuto závaznou rezervaci místa Poskytovateli zaplatit sjednanou odměnu. 

2.2 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví prodávajícího, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

3. Objednávka

3.1 Objednávky účasti na jednotlivých Akcích jsou přijímány prostřednictvím on-line přihlášek na webu Poskytovatele. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení. Každá učiněná Objednávka je závazná.

3.2 Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka učiněna kliknutím na tlačítko "Objednávám s povinností platby".

3.3 Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Jakékoli změny údajů je Kupující povinen neprodleně oznámit Poskytovateli.

3.4 Po přijetí objednávky obdrží Kupující od Poskytovatele potvrzení objednávky na zadaný e-mail (dále také jako "Potvrzení objednávky").

4. Cena a platební podmínky

4.1 Ceny Akcí (dále "Poplatek") jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH. 

4.2 Zákazník je po zadání objednávky povinen uhradit Provozovateli Poplatek. Ten je splatný do 5 dnů od potvrzení objednávky, nejpozději v den konání Akce.

4.3 Pokud nebude Poplatek uhrazen k datu splatnosti, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. 

5. Storno

5.1 Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději 2 pracovní dny před datem konání Akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@trading-academy.cz

5.2 Pokud již zákazník uhradil Poplatek, nabídne mu po stornování objednávky Poskytovatel možnost vyslat za sebe náhradníka, nebo může zákazník požádat o vrácení Poplatku formou dobropisu.

5.3 Při stornování objednávky 5 a více pracovních dnů před datem konání Akce se vrací celý Poplatek. Při stornování objednávky 3 až 4 pracovních dnů před datem konání Akce se účtuje smluvní storno poplatek ve výši 50 % uhrazené částky. Storno objednávky již není možné provést v posledních dvou pracovních dnech předcházející datu konání Akce ani později.

6. Organizační změny nebo zrušení Akce

6.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo změny data a místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Kupující budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Poskytovatel umožní Kupujícím stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku.

6.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Kupující budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Kupující uhradil Poplatek, nabídne mu Poskytovatel jiný termín, náhradní osobní konzultaci nebo může Kupující požádat o vrácení celého Poplatku formou dobropisu.

7. Důvěrnost a ochrana osobních údajů

7.1 Kupující tímto dává souhlas Poskytovateli s tím, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka ve své databázi.

7.2 Poskytovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě Smlouvy Klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právním předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním osobních údajů Klienta jsou uvedeny v příloze č. 1, této Smlouvy.

7.3 Konkrétní způsob zpracování osobních údajů naleznete na https://trading-academy.cz/gdpr.

8. Disclaimer

8.1  Veškeré informace, data a názory, které Kupující od Poskytovatele během Akce obdrží, vycházejí čistě z osobních zkušeností ze soukromého obchodování a jsou určeny čistě pro informační a vzdělávací účely. Pokud jsou v takovýchto informacích, datech a názorech zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení nebo radu jiného typu, např. daňové či právní povahy. Jejich případné využití při reálném obchodování je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení Kupujícího.

8.2 Společnost Trading Academy s.r.o. neposkytuje jakékoliv makléřské služby a nezprostředkovává prodej či nákup jakýchkoliv finančních instrumentů ani nepřijímá pokyny k takovýmto úkonům. Investice do finančních nástrojů uváděných při Výuce podléhají určitým rizikům. Cena finančního nástroje může klesnou i vzrůst. Budoucí výkonnost finančního nástroje není zaručena výkonností finančního nástroje v minulosti. Je tedy možné, že se investovaná částka nemusí vrátit. Trading Academy s.r.o. či její zaměstnanci a zástupci nejsou odpovědni za jakoukoli ztrátu či škodu, která Kupujícímu v důsledku využití informací získaných na základě této Smlouvy vznikla.

8. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.

9.2 Tyto obchodní podmínky Poskytovatel může zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.

9.3 U vybraných služeb si Poskytovatel vyhrazuje právo upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušné služby a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

9.4 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29. 6. 2023 Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://trading-academy.cz/, popřípadě dalšími informačními kanály. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://trading-academy.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.