OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TRADING ACADEMY

1.Společnost Trading Academy s.r.o., IČ: 050 49 130, se sídlem Smetanova 237, 277 01 Dolní Beřkovice, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257411, poskytuje služby v oblasti vzdělávacích akcí, poradenství a individuálního vzdělávání. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Trading Academy s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné.

2.V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou (v případě koupě vstupenky na seminář či webinář) se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

3.Disclaimer: poskytnuté informace a názory vyjádřené v tomto komentáři jsou určeny výhradně k poskytování obecných informací a nejsou určeny k poskytování investičního poradenství nákupu anebo prodeje nebo vlastního doporučení týkající se jedné nebo více transakcí týkajících se určitého finančního nástroje. Žádný názor vyjádřený na investice a investiční strategie by neměl být proto považován za vhodné charakteristiky pro konkrétního člověka nebo pro jeho znalosti a zkušenosti z online obchodování s CFD a Forex, nebo pro jeho finanční situaci a investiční cíle. Informace o minulé výkonnosti investice nebo investiční strategie nezaručují a nejsou zárukou budoucích výkonů. CFD a Forex jsou pákové produkty. Obchodování s marží je spojeno s vysokou mírou rizika a ztráty mohou dosáhnout hodnoty vyšší, než jaké činily Vaše vklady. Nehodí se tedy pro každého a je potřeba, abyste se seznámili s veškerými riziky. 

4.OSOBNÍ VÝUKA INDIVIDUÁLNÍ

4.1.Všeobecná ustanovení

4.1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané na základě Obchodního zákoníku České republiky upravují obchodní vztahy mezi společností Trading Academy s.r.o. (dále jen „prodávající“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „zákazník“), které objednávají osobní výuku investic a související služby.

4.1.2 Obchodní vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě vydání faktury na Osobní výuku dodavatelem.

4.1.3 Dohodnuté smluvní podmínky je možno pozměňovat či rušit výhradně na základě dohody obou smluvních stran.

4.2.Předmět plnění

4.2.1 Předmětem plnění se rozumí výuka investic v souladu s požadavky uvedenými v nabídce (na http://trading-academy.cz/osobni-vyuka/

4.2.2 Zákazník je povinen dodržovat podmínky sjednané při uzavření obchodního vztahu, dodanou výuku převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu ve sjednaném termínu (před započetím samotné výuky).

4.2.3 Prodávající je povinen dodržovat podmínky sjednané při uzavření obchodního vztahu, řádně dodat výuku v řádné kvalitě a domluvených termínech.

4.3.Dodání výuky

4.3.1 Prodávající je povinen zajistit objednanou výuku v ujednaném termínu, v prostorách k výuce způsobilým. Objednanou výukou se rozumí prodávajícím otevřený a zákazníkem objednaný kurz v celém jeho rozsahu.

4.3.2 V případě, že výuku nebude možno ze závažných důvodů dodat v souladu se sjednanými podmínkami, má prodávající právo zvolit náhradní způsob jejího zajištění.

Na tuto skutečnost musí být zákazník předem upozorněn.

4.3.3 V případě, že zákazník bez uvedení závažného důvodu uznaného oběma stranami odmítne převzít zajištěnou výuku, má se za to, že je výuka dodána a prodávající je oprávněn k úhradě dle sjednaných podmínek. Zákazník je povinen tuto výuku uhradit.

4.4.Ceny

4.4.1 Cena osobní výuky je pevně daná. Její výše je uvedena na webových stránkách prodávajícího (http://trading-academy.cz/osobni-vyuka#typy)

4.4.3 Prodávající z času na čas a podle vlastního uvážení poskytuje individuální slevy či jiná zvýhodnění (zejména v rámci věrnostní motivace, studentské slevy apod). Zákazník nemá právo slevu na poskytnuté služby požadovat, pokud nebyla předem písemně či ústně dohodnuta.

 4.5.Platební podmínky

4.5.1 Prodávající je oprávněn vystavit fakturu na základě ústní dohody o absolvování Osobní výuky Individuální.

4.5.2 Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Zákazník se zavazuje, že všechny faktury budou uhrazeny nejpozději v den splatnosti.

4.5.3 Prodávající je oprávněn vystavit zákazníkovi fakturu fakturu před zahájením výuky nebo v průběhu výuky, pokud takto bude dohodnuto.

4.6.Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

4.6.1 Každá ze smluvních stran má právo písemně odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku.

4.6.2 Odstoupení od smlouvy je odstupující strana povinna sdělit druhé straně písemně.

4.6.3 Zákazník je oprávněn odstoupit od smluvního vztahu písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Účastníci sjednávají, že v takovém případě prodávající není povinen vrátit objednavateli zaplacenou částku, pokud došlo k odstoupení zákazníka, které není z důvodů uznaných oběma stranami, nebo došlo k odstoupení od smlouvy až po absolvování min. jedné lekce Osobní výuky Individuální. Pokud takováto situace nastane před zahájením kurzu, je prodávající povinen zaplacenou částku v plné výši zákazníkovi zaslat nejdéle do 30 dnů na účet zákazníka.

4.7.Práva a povinnosti

4.7.1 Zákazník je povinen prodávajícího informovat o všech okolnostech, které by měly zásadní vliv na plnění jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s prodávajícím.

4.7.2 Prodávající se zavazuje považovat veškeré informace a materiály sdělené či poskytnuté mu objednatelem v souvislosti s předmětem výuky za důvěrné v případě, že budou jako důvěrné zákazníkem označeny.


5. SEMINÁŘE

5.1. Všeobecná ustanovení

5.1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě vstupenky na seminář (dále jen předmět "přihlášení"), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://trading-academy.cz vyplněním a odesláním objednávky.

5.1.2 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoli jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. 

5.2. Přihláška, registrace, potvrzení účasti

5.2.1 Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://trading-academy.cz/seminar-pravidla-uspesneho-obchodovani. Objednávku vstupenky na seminář přijímáme pouze skrz náš registrační formulář na našich webových stránkách http://trading-academy.cz/seminar-pravidla-uspesneho-obchodovani/prihlaseni-na-seminar/. Zákazník je povinen přihlášku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná, tudíž zákazníkovi a Trading Academy s.r.o. vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Trading Academy s.r.o. se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://trading-academy.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

5.2.2 Koupě vstupenky (tzn. již zaplacené) je závazné, ale zákazník může od objednávky odstoupit nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“. 

5.2.3 Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny:

5.2.3.1 Objednávky vstupenek budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře. 
5.2.3.2 Pokud vstupenku objednáte přes náš registrační formulář na našich webových stránkách, přijde vám na e-mail „Registrace Vaší přihlášky + platební pokyny“ (dále „Registrace“). Pokud vám tato „Registrace“ nejpozději následující pracovní den po odeslání objednávky nepřijde, nebyla objednávka řádně provedena. Jakmile uhradíte částku za seminář (dle instrukcí) a nám přijde částka na účet nebo obdržíme peníze osobně, tak Vám obratem přijde email „Potvrzení Vaší účasti + další informace“ (dále „Potvrzení účasti“) a Vy jste tímto závazně zapsán na seznam účastníků. Pokud Vám po odeslání platby do 2 dnů tento potvrzovací email nepřijde, informujte se, prosím, zda byla vaše objednávka či platba řádně provedena. 

5.2.4 Objednávky se přijímají nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce. V případě výjimečné objednávky v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti (na info@trading-academy.cz nebo +420 221 406 630, +420 778 770 334).

5.3. Stornovací podmínky

5.3.1 Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně na emailovou adresu info@trading-academy.cz. Vypište níže uvedené informace a zašlete je na uvedený email:

 1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení a e-mailovou adresu):

 3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

 4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*) 

 5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů  

 6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů 

 7. Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

5.3.2 Bezplatné storno přijímáme nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět na Vámi uvedený bankovní účet do 30 dnů od doručení storna. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

5.4. Fakturace a způsob úhrady

5.4.1 Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady (doručení emailu „Potvrzení účasti“ na email objednavatele) nebude účastník vpuštěn
Způsoby úhrady jsou:
převodem – na základě zálohové faktury, která vám bude doručena s e-mailem "Registrace" zpravidla do 1 pracovního dne od provedení přihlášení. Platbu proveďte dle instrukcí v emailu „Registrace“ s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována. 
online platební kartou, online převodem – Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Na platební bránu budete přesměrováni přímo po odesílání přihlášky nebo na základě odkazu na platební bránu v emailu „Registrace“. Účastník obdrží potvrzení o provedené platbě - fakturu v emailu "Potvrzení účasti".

5.4.2 Ceny na našich stránkách jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena zákazníkovi sdělena až na faktuře. Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

5.4.3 V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci v den prezentace

5.5. Ostatní informace k organizaci

5.5.1 Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky. 

5.5.2 Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost Trading Academy a.s. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky vstupenky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti. 

6. WEBINÁŘE (placené)

6.1. Všeobecná ustanovení

6.1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě webináře (dále jen předmět "přihlášení"), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://trading-academy.cz vyplněním a odesláním objednávky.

6.1.2 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoli jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. 

6.2. Přihláška, registrace, potvrzení účasti

6.2.1 Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Objednávku vstupenky na seminář přijímáme pouze skrz náš registrační formulář na našich webových stránkách. Zákazník je povinen přihlášku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná, tudíž zákazníkovi a Trading Academy s.r.o. vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Trading Academy s.r.o. se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://trading-academy.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6.2.2 Koupě webináře (tzn. již zaplacen) je závazné, ale zákazník může od objednávky odstoupit nejpozději 3 prac. dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“. 

6.2.3 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku dle storno podmínek. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve výši určené storno podmínkami a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. 

6.2.4 Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny:

6.2.4.2 Pokud vstupenku objednáte přes náš registrační formulář na našich webových stránkách, přijde vám na e-mail „(název webináře) Registrace Přihlášky + platební pokyny“ (dále „Registrace“). Pokud vám tato „Registrace“ nejpozději následující pracovní den po odeslání objednávky nepřijde, nebyla objednávka řádně provedena. Jakmile uhradíte částku za webinář (dle instrukcí) a nám přijde částka na účet, tak Vám obratem přijde email „Platba přijata+ další informace“ (dále „Platba přijata“) a Vy jste tímto závazně zapsán na seznam účastníků. Pokud Vám po odeslání platby do 2 dnů tento potvrzovací email nepřijde, informujte se, prosím, zda byla vaše objednávka či platba řádně provedena. 

6.3. Stornovací podmínky

6.3.1 Stornovací podmínky jsou odvislé od data konání webináře a od toho, kdo webinář stornoval. Níže uvedená tabulka uvádí pouze případ, kdy zákazník již za službu zaplatil. 

Kdo a kdy učinil storno

více než 5 prac. dnů

více než 2 prac. dny

méně než 2 prac. dny nebo neúčast

Účastník

vrácení 100 % peněz

70 % storno a 30 % vrácených peněz + odkaz na záznam webináře

100 % storno + odkaz na záznam webináře

Pořadatel

vrácení 100 % peněz

varianta 1: vrácení 100 % peněz  

varianta 2: záznam z webináře

varianta 1: vrácení 100 % peněz

varianta 2: záznam webináře  a k tomu vždy kredit na další webinář. Kredit je ve výši  poloviny ceny webináře.

6.3.2 Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně na emailovou adresu info@trading-academy.cz. Vypište níže uvedené informace a zašlete je na uvedený email:

 1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení a e-mailovou adresu):

 3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

 4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*) 

 5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů  

 6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů 

 7. Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

6.3.3 V případě, že zákazník nezaplatil za objednanou službu, nebude po něm požadována žádná náhrada a jeho objednávka se ruší dnem konání webináře naživo a nebo do 14 pracovních dnů od objednání záznamu webináře.

6.4 Způsob poskytování služeb a zboží 

6.4.1 Služba Webinář naživo: Webinář naživo, neboli online seminář, je forma vzdělávání poskytována přes internet. Zákazník obdrží emailem odkaz na základě něhož se přihlásí do speciálního rozhraní pro sledování webináře. Zákazník má možnost sledovat prezentaci a video a hlas lektora. Má možnost komunikovat s lektorem pomocí chatu. 

6.4.2 Produkt Záznam webináře: Záznamem webináře je myšleno online nahrání dřívějšího webináře naživo. Nahrávka obsahuje vše, co se při nahrávání webináře naživo událo.

6.5 Reklamační řád a vrácení peněz

6.5.1 V případě nespokojenosti můžete zažádat o vrácení části nebo celé částky za zaplacenou službu.

6.5.2 Peníze budou zákazníkovi vráceny bez udání důvodu v případě, že o to požádá do 2 pracovních dnů od návštěvy webináře naživo nebo 5 pracovních dnů od zaslání odkazu záznamu webináře. Po překročení této doby bude zákazník nucen uvést důvod reklamace.

6.5.3 Za důvod reklamace není uznány tyto důvody:

 • pomalé internetové připojení zákazníka - tj. nižší rychlost než 512 kbit/s, 

 • neaktualizovaný internetový prohlížeč,

 • nenainstalovaný povinný software pro spuštění webináře naživo či záznamu webináře.

V případě vrácení peněz bude částka zaslána na bankovní účet, který zákazník uvedete nebo ze kterého byla platba původně zaslána. 

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2 Prohlášení prodávajícího: Trading Academy s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat zákazníka, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití (Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám). Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci zákazníka. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci se zákazníkem.

7.3 Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností Trading Academy s.r.o. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

7.4 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Trading Academy s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely (včetně pořízení a následného publikování fotografie a videozáznamu své osoby). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

7.5 Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti Trading Academy s.r.o. může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Trading Academy s.r.o. 

7.6 Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Trading Academy s.r.o. povinna tuto informaci poskytnout. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://trading-academy.cz/ochrana-udaju/

7.7 Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností Trading Academy s.r.o. na poskytnutou elektronickou adresu.

8. Ostatní informace

8.1 Společnost Trading Academy s.r.o. není plátcem DPH

8.2 V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 221 406 630, +420 778 770 334 nebo nám napište na info@trading.academy.cz. 

8.3 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

8.3.1 Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

8.3.2 Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

8.4 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.4. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://trading-academy.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Trading Academy s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://trading-academy.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.